ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

ATTRACTIVITEITSPREMIE 2016

In uitvoering van het federaal zorgakkoord 2005 – 2011 (publieke sector) wordt ook dit jaar de attractiviteitspremie uitgekeerd.
 

De premie van 480€ wordt aan de gezondheidsindex gekoppeld en zal bruto ongeveer 597€ bedragen (bij voltijdse tewerkstelling en rekening houdend met de referentieperiode).

Voor deeltijds werkende personeelsleden wordt de premie uiteraard bepaald in verhouding tot de geleverde of gelijkgestelde arbeidsdagen over de referentieperiode.

De referentieperiode voor de berekening van het bedrag van de attractiviteitspremie 2016 waar de werknemer recht op heeft loopt van 1 oktober 2015 tot 30 juni 2016.

Van het bruto bedrag wordt naargelang het statuut van het personeelslid een RSZ inhouding gedaan van 3,55% (statutair personeelslid) of 13,07% (contractueel personeelslid).

Daarnaast wordt op het bedrag ook een bedrijfsvoorheffing (ongeveer 30%) afgehouden. 
Concreet:

 

Voor een voltijds werkend personeelslid (vastbenoemd) zal de premie ongeveer 400€ netto bedragen, voor een contractueel personeelslid is dit ongeveer 370€.
De premie wordt eind november a.s. uitbetaald.

ACV-OD en ACOD hebben het sociaal overleg opgeschort 

Vandaag (15/9) hebben ACV-OD en ACOD het sociaal overleg opgeschort voor onbepaalde tijd.

 

De redenen hiervoor zijn de volgende:

• De besparingen op de kap van het personeel moeten stoppen! Op veel diensten is de werkdruk onhoudbaar, zijn er handen tekort en komt de kwaliteit en veiligheid in het gedrang.

• Het niet invoeren van de functieclassificatie zorgt voor een verdere scheeftrekking in gans de organisatie. Meer nog, enkele ‘happy few’ worden via sluikse omwegen bevoordeeld en de rest van het personeel blijft in de kou staan.

 

De grens is bereikt, we verwachten van de Raad van Bestuur dat ze deze signalen ernstig nemen en kleur bekennen om ‘ons’ ziekenhuis niet langer te laten ‘verzieken’.

 

Alle acties die hieruit voortvloeien, zullen voluit ondersteund worden.
 

2 jaar regering Michel, geen gelukkige verjaardag…

2jaarmichelHogere facturen, minder sociale bescherming, langer, harder en soepeler werken voor minder koopkracht. Enkel de grote vermogens en bedrijven krijgen cadeaus. Een beleid dat we ook terugvinden bij de Vlaamse regering Bourgeois. Wij willen een ander, beter, rechtvaardig, eerlijk en evenwichtig beleid. Want er zijn wel degelijk alternatieven!

Betoog mee op 29 september in Brussel!!

 

pamflet-2jaarmichel-nationale-betoging-29-september-2016

affiche-2jaarmichel-nationale-betoging-29-september-2016

Algemene personeelsvergadering

UITNODIGING ALGEMENE PERSONEELSVERGADERINGUZ Gent

 

Op woensdag 14 september 2016 in het auditorium van K12 F

 

van 09u00 tot max. 10u30

van 13u00 tot max. 14u30

 

Enig agendapunt: ontwerp protocol besparingsmaatregelen en Functieclassificatie

 

Het bijwonen van de personeelsvergadering kan gebeuren met dienstvrijstelling (rekening houdend met de dienstnoodwendigheden).

 

Gelet op de “cruciale” fase van beide dossiers rekenen we op jullie aanwezigheid!

 

 

Zonnige zomerwensen

Project 600

Net zoals vorige jaren wordt het project “600” verder gezet. Voor het schooljaar 2016 – 2017 wordt de kans geboden aan 100 werknemers van de publieke sector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde te volgen (bachelor – HBO5).
De toelatingsvoorwaarden zijn de volgende:

 

  tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, RVT,…);  

  tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel);

  een minimumervaring hebben van 3 jaar in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (privé of openbaar);

  bij aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar;

  medisch geschikt zijn om de opleiding verpleegkundige te volgen en om het beroep uit te oefenen;

  niet in het bezit zijn van een brevet, een graduaat of een diploma van bachelor in de verpleegkunde;

  voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wenst te volgen;

  zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige (voltijds of deeltijds) in de sector.

Geïnteresseerden kunnen zich uiterlijk voor 4 juli 2016 inschrijven.

De benodigde formulieren kan men bekomen bij uw vakbond of op het P – loket.

 

Voor bijkomende info: 24199 of acod@uzgent.be

 

Doe mee op 24/6!!

PRAKTISCHE INFO voor UZ Gent personeel m.b.t. manifestatie Gent 31 mei 2016

Dinsdag 31 mei 2016 organiseert de ACOD een manifestatie in Gent op  de Vrijdagmarkt (begin om 10h30).

Er is voor deze manifestatie een stakingsaanzegging ingediend. Dit wil zeggen dat wie geen verlof of recup kan/wil nemen ook kan deelnemen aan deze actie d.m.v. staking.

Vooraf inschrijven is niet nodig.

Meer info via www.acoduzgent.be of 24199dect.

 

Op 31 mei 2016 organiseert de ACOD zelf acties (o.a. op de Vrijdagmarkt in Gent) om zo de focus te leggen op de problemen die dit regeringsbeleid veroorzaakt in de openbare sector:

 • een gebrek aan investeringen;
 • personeelsverminderingen:
 • een gebrek aan langetermijnvisie op de openbare sector met oog op de dienstverlening aan de bevolking;
 • sociaal overleg dat niet meer doet dan de schijn hoog houden.
 • De ACOD aanvaardt bovendien niet:
  de vermindering van de pensioenrechten van haar leden;
  de aanvallen op het statuut;
  de aanpassing van de ziekteregeling;
  de invoering van een minimale dienstverlening.

Alle acties waartoe onze sectoren beslissen op 31 mei zullen door de ACOD gedekt worden.

De ACOD zal het personeel van de openbare diensten, hun loon- en arbeidsvoorwaarden en een duurzame openbare dienstverlening aan de bevolking blijven verdedigen.

VERZET!!

Op dinsdag 31 mei om 10u30 voeren de openbare diensten overal in België actie vanuit het gemeenschappelijk vakbondsfront.  ACOD blaast verzamelen om 10u30 in Gent op de Vrijdagmarkt.

Daarmee wil ACOD nogmaals haar actie-agenda tegen de besparingen in de openbare sector in de verf zetten.  Bovendien schakelt ze zich ook in het brede verzet van het ABVV, het gemeenschappelijk vakbondsfront en het middenveld tegen de afbraakpolitiek van de regeringen Michel en Bourgeois.

Er werd een stakingsaanzegging gedaan om alle personeelsleden de mogelijkheid te geven om deel te nemen aan deze manifestatie, desgevallend door die dag te staken.

Wie naar Gent komt met de trein kan het treinticket achteraf opsturen naar:

ACOD Oost-Vlaanderen

Bagattenstraat 158

9000   GENT

Met vermelding van je naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer.  Hou er wel rekening mee dat ook de kameraden van het openbaar vervoer (NMBS en De Lijn) deelnemen aan de actie en een verstoord aanbod zeker tot de mogelijkheden behoort.  Inschrijven is deze keer niet nodig maar we verwachten de Oost-Vlamingen wel op de Vrijdagmarkt.

Woon je in Gent, kom met de fiets.  Woon je in Oost-Vlaanderen maar buiten het Gentse lijkt carpooling aangeraden.

Steun ons verzet ! Samen maken we het verschil !

 Verzet - affiche actie 31 mei 2016 Gent.jpg

Neem deel aan deze acties!

Berichtnavigatie