ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Archief voor de maand “oktober, 2012”

ABVV/FGTB: Kind opgenomen in het ziekenhuis? Je mag erbij blijven!

ABVV/FGTB: Kind opgenomen in het ziekenhuis? Je mag erbij blijven

Vandaag werd het pamflet rondgestuurd in het UZ. Nog deze opmerking: voorlopig is het nog niet van toepassing voor personeel van openbare diensten (o.a. UZ Gent, …) maar dit zou (binnenkort) ook volgen. We houden je op de hoogte!

ABVV/FGTB: Ford Genk, een nieuw sociaal drama

ABVV/FGTB: Ford Genk, een nieuw sociaal drama

Persmededeling ABVV-ACOD – Sociaal akkoord 2013 openbare zorgsector

Elke euro telt !

De ministers van Werk en Volksgezondheid hebben een “voorstel voor sociaal akkoord 2013” op tafel gelegd. Een akkoord zouden we het niet noemen, sociaal nog veel minder … Onze analyse is objectief en berust op meer dan 10 jaar ervaring met sectorakkoorden. Elke euro die geïnvesteerd wordt, moet weldoordacht besteed worden!

 • “Banen scheppen”: ABVV-ACOD is verheugd over de bereidheid om banen te scheppen in de zorgsector. Aan de voorgestelde vorm moet evenwel nog heel wat gesleuteld worden, wil men waarborgen dat de banen ook daadwerkelijk gecreëerd worden.

  Om de beoogde doelstellingen te bereiken, bestaan er heel wat eenvoudiger middelen dan wat in het “akkoord” wordt voorgesteld. Gebruik liever de bekende kanalen die al doeltreffend gebleken zijn: stort het geld om “banen te scheppen” in het Sociale Maribelfonds, dat dan wel het nodige zal doen!

 • Betere lonen voor de zorgkundigen: ABVV-ACOD verheugt zich ook over dit doel … Maar weer bevat het voorstel van de ministers geen concrete middelen om de maatregel te toetsen.

  • Het RIZIV moet een lokaal protocolakkoord met de vakbonden eisen, waarin de instelling belooft zich te houden aan de weddeschalen die vastgelegd zijn in de gewestelijke Comités C en DIE ALLEMAAL HOGER LIGGEN DAN WEDDESCHAAL 1.35 van de privésector.

  • Bovendien zijn de begrotingsramingen ZEER ruwe schattingen, gebaseerd op niet-bijgewerkte gegevens. Voor de openbare sector moet dus, naast het lokaal akkoord met de vakbonden, ook nog gezorgd worden voor:

   een becijferde evaluatie van de daadwerkelijke toepassing van deze maatregel;

                de bestemming van een eventueel saldo.

• En zo zijn we beland bij wat dit voorstel absoluut onaanvaardbaar maakt: het saldo van de opgesomde maatregelen zou volledig bestemd zijn voor een tweede pensioenpijler!

De vertegenwoordigster van de minister van Werk verklaarde dat dit het standpunt van “haar minister” was.
Bedroevend, een minister van Werk die het karige beetje geld dat aan de werknemers kan toegekend worden, aanslaat om het in zeer hypothetische pensioenplannen te stoppen …

 • De tweede pijler is bedrieglijke schijn voor het personeel; en dat geldt niet voor een overheidspensioen! Om het personeel een degelijk aanvullend pensioen te waarborgen, zouden enorme bedragen geïnvesteerd moeten worden …

 • ONS STANDPUNT: gebruik het beschikbare saldo om via de Sociale Maribel “statutarisering” te steunen en uit te breiden, zoals eerder beloofd!

  Om al deze redenen zal de ACOD dit niet-sociale non-akkoord niet ondertekenen als er geen grondige verbeteringen worden aangebracht ! 

Attractiviteitspremie 2012

In uitvoering van het federaal zorgakkoord 2005 – 2011 (publieke sector) wordt ook dit jaar de attractiviteitspremie eind november uitgekeerd.

De premie van 480€ wordt aan de gezondheidsindex gekoppeld en zal bruto 567,63€ bedragen (bij voltijdse tewerkstelling en rekening houdend met de referentieperiode).

Voor deeltijds werkende personeelsleden wordt de premie uiteraard bepaald in verhouding tot de geleverde of gelijkgestelde arbeidsdagen over de referentieperiode.

De referentieperiode voor de berekening van het bedrag van de attractiviteitspremie 2010 waar de werknemer recht op heeft loopt van 1 oktober 2011 tot 30 juni 2012.

Van het bruto bedrag wordt naargelang het statuut van het personeelslid een RSZ inhouding gedaan van 3,55% (statutair personeelslid) of 13,07% (contractueel personeelslid).

Daarnaast wordt op het bedrag ook een bedrijfsvoorheffing (ongeveer 30%) afgehouden.

Concreet:

Voor een voltijds werkend personeelslid (vastbenoemd) zal de premie ongeveer 380€ bedragen, voor een contractueel personeelslid is dit ongeveer 345€.

De premie wordt eind november a.s. uitbetaald.

Alexander De Croo wordt minister van Pensioenen

Alexander De Croo wordt minister van Pensioenen – Wetstraat – De Morgen.

Berichtnavigatie