Persmededeling ABVV-ACOD – Sociaal akkoord 2013 openbare zorgsector

Elke euro telt !

De ministers van Werk en Volksgezondheid hebben een “voorstel voor sociaal akkoord 2013” op tafel gelegd. Een akkoord zouden we het niet noemen, sociaal nog veel minder … Onze analyse is objectief en berust op meer dan 10 jaar ervaring met sectorakkoorden. Elke euro die geïnvesteerd wordt, moet weldoordacht besteed worden!

 • “Banen scheppen”: ABVV-ACOD is verheugd over de bereidheid om banen te scheppen in de zorgsector. Aan de voorgestelde vorm moet evenwel nog heel wat gesleuteld worden, wil men waarborgen dat de banen ook daadwerkelijk gecreëerd worden.

  Om de beoogde doelstellingen te bereiken, bestaan er heel wat eenvoudiger middelen dan wat in het “akkoord” wordt voorgesteld. Gebruik liever de bekende kanalen die al doeltreffend gebleken zijn: stort het geld om “banen te scheppen” in het Sociale Maribelfonds, dat dan wel het nodige zal doen!

 • Betere lonen voor de zorgkundigen: ABVV-ACOD verheugt zich ook over dit doel … Maar weer bevat het voorstel van de ministers geen concrete middelen om de maatregel te toetsen.

  • Het RIZIV moet een lokaal protocolakkoord met de vakbonden eisen, waarin de instelling belooft zich te houden aan de weddeschalen die vastgelegd zijn in de gewestelijke Comités C en DIE ALLEMAAL HOGER LIGGEN DAN WEDDESCHAAL 1.35 van de privésector.

  • Bovendien zijn de begrotingsramingen ZEER ruwe schattingen, gebaseerd op niet-bijgewerkte gegevens. Voor de openbare sector moet dus, naast het lokaal akkoord met de vakbonden, ook nog gezorgd worden voor:

   een becijferde evaluatie van de daadwerkelijke toepassing van deze maatregel;

                de bestemming van een eventueel saldo.

• En zo zijn we beland bij wat dit voorstel absoluut onaanvaardbaar maakt: het saldo van de opgesomde maatregelen zou volledig bestemd zijn voor een tweede pensioenpijler!

De vertegenwoordigster van de minister van Werk verklaarde dat dit het standpunt van “haar minister” was.
Bedroevend, een minister van Werk die het karige beetje geld dat aan de werknemers kan toegekend worden, aanslaat om het in zeer hypothetische pensioenplannen te stoppen …

 • De tweede pijler is bedrieglijke schijn voor het personeel; en dat geldt niet voor een overheidspensioen! Om het personeel een degelijk aanvullend pensioen te waarborgen, zouden enorme bedragen geïnvesteerd moeten worden …

 • ONS STANDPUNT: gebruik het beschikbare saldo om via de Sociale Maribel “statutarisering” te steunen en uit te breiden, zoals eerder beloofd!

  Om al deze redenen zal de ACOD dit niet-sociale non-akkoord niet ondertekenen als er geen grondige verbeteringen worden aangebracht !