Zorgverlof: update

Vrijdag laatstleden heeft de federale ministerraad (op voorstel van de federale minister van Werk Monica De Coninck) de invoering van het zorgverlof voor het personeel van het UZ Gent goedgekeurd.
Vorig jaar was het “korfbesluit loopbaanonderbreking” (K.B. 7 mei 1999) en het personeelsstatuut UZ Gent in die zin ook al aangepast.
De voorwaarden om van dit thematisch verlof gebruik te maken zijn als volgt:

Als je een minderjarig, zwaar ziek kind hebt dat gehospitaliseerd wordt, dan kan je tijdens of vlak na de hospitalisatie je beroepsloopbaan volledig onderbreken voor één week, eventueel verlengbaar met één week. Op de normale minimumduur voor loopbaanonderbreking wordt hier dus een uitzondering voorzien.

De aanvraag moet ingediend worden 7 dagen voor de ziekenhuisopname (of zo snel mogelijk als de hospitalisatie niet gepland was).

Als het kind na twee weken niet genezen is, blijft het mogelijk om voltijds of halftijds verlof voor medische bijstand te nemen (opgelet: dan wel in schijven van minimum één maand).

Deze vorm van loopbaanonderbreking is een recht en voor de periode van afwezigheid krijg je een uitkering van de RVA.

Voor bijkomende info: (0933) 24199