Nieuwe bijzondere beroepstitel

Vorige week werd een ministerieel besluit van 26 maart 2014 gepubliceerd (B.S. 2/5/2014) tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij verpleegkundigen gemachtigd worden de bijzondere beroepstitel te dragen van verpleegkundige gespecialiseerd in de peri-operatieve zorg, anesthesie, operatie-assistentie en instrumentatie.

Hij die drager is van het diploma gegradueerd verpleger of verpleegster operatiezaal of van bachelor operatieverpleegkundige wordt van rechtswege de beroepstitel toegekend.

In het besluit zijn er naast de voorwaarden voor erkenning na het volgen van een volledige bijkomende opleiding of specialisatie (900 uren theoretisch en klinisch gedeelte) ook nog overgangsbepalingen opgenomen. De overgangsbepalingen zijn de volgende:

de verpleegkundige (gegradueerd verpleegkundige) die voor 31 december 2007 zijn diploma behaald heeft of de bachelor in de verpleegkunde kan erkend worden om de bijzondere beroepstitel te verkrijgen mits te voldoen aan volgende cumulatieve voorwaarden:

  • op het moment van de datum van inwerkingtreding van dit besluit heeft hij zijn functie als verpleegkundige uitgeoefend in een erkend operatiekwartier in een ziekenhuis of hooggespecialiseerde dienst voor invasieve, diagnostische en therapeutische ingrepen, en deze, gedurende minstens twee jaar voltijds equivalent in de loop van de laatste vijf jaren voorafgaande aan de datum van de erkenningsaanvraag
  • hij levert het bewijs dat hij met vrucht, bovenop zijn basisopleiding van verpleegkundige, een bijkomende theoretische opleiding heeft gevolgd van minimum 150 effectieve uren (zoals gespecifieerd in art 3, §2 van dit besluit) en waarvan tenminste 45 uren werden gevolgd in de loop van de laatste vijf jaren voorafgaande aan de datum van de erkenningsaanvraag
  • Hij dient zijn aanvraag in bij de Minister die voor Volksgezondheid bevoegd is, om van de overgangsbepalingen te genieten en erkend te worden, ten laatste twee jaar na de datum van het werking treden van dit besluit.

Het ministerieel besluit treedt in werking op 1 oktober 2014.