Praktische info m.b.t. staking woensdag 22/4

Naar aanleiding van de nationale stakingsdag in de openbare sector zal er woensdag 22 april ook in het UZ gestaakt worden.

Om de noodzakelijke zorgverlening tijdens de staking zo vlot mogelijk te laten verlopen, werden asfpraken gemaakt met de directie van het UZ Gent:

  • Er zal maximaal naar gestreefd worden om personeelsleden die dit wensen te laten deelnemen aan de staking en dit via shiftwissels, vrijwillige intrekking van het reeds aangevraagde en goedgekeurde verlof of andere vormen van herverdeling van personeel op vrijwillige basis.
  • Enkel in uitzonderlijke nood zal personeel worden opgevorderd om de personeelsbezetting te behalen.
  • In het kader van de continuïteit van de zorg zal erover gewaakt worden dat de personeelsleden die noodzakelijk zijn om de dienstverlening te garanderen of opgeroepen worden in geval van urgenties prioritaire toegang krijgen tot de campus.

Iedereen heeft het recht om te staken en is gedekt door de stakingsaanzegging van de ACOD. Stakers die lid zijn bij de ACOD hebben recht op een stakingsvergoeding.

Indien je opgevorderd wordt moet je gevolg geven aan deze opvordering!

Hou ook rekening met eventuele hinder bij het openbaar vervoer.