Functieclassificatie in het UZ Gent: voor ALLE personeelsleden?

Op de vergadering van het Onderhandelingscomité functieclassificatie eind april werd de beslissing van de Raad van Bestuur nog eens toegelicht waarbij men stelde dat slechts de voorziene 9 miljoen € kon gebruikt worden om het project FUCLA (Functieclassificatie) te financieren.

Het resterend bedrag om het geheel rond te krijgen moest (volgens de Raad van Bestuur) via andere compenserende maatregelen gezocht worden.

Een aantal voorstellen werden naar voor geschoven maar kregen van de ACOD een “njet”.

Voornaamste reden van ons niet akkoord voor deze bijkomende compenserende maatregelen was dat een deel van de berekende “minkost” en het reeds voorziene budget in principe zou volstaan om de uitvoering van de FUCLA te garanderen.

Wij begrijpen dan ook geenszins waarom de Raad van Bestuur halsstarrig blijft weigeren deze (deels) minkost aan te wenden.

In ieder geval heeft de ACOD t.a.v. het onderhandelingsteam van de directie geëist dat op de volgende Raad van Bestuur (eind mei) deze vraag terug op tafel komt en daar dan ook kleur wordt bekend.

Voor alle duidelijkheid werd door de ACOD nog eens zeer scherp gesteld dat wij gaan voor de collectieve toepassing van het project functieclassificatie, m.a.w. wij zijn niet bereid om enkel een aantal groepen eruit te lichten, laat staan voorrang te geven.

De ACOD is zich intussen ook aan het beraden over de verdere strategie en uiteraard zal het personeel geconsulteerd worden alvorens verdere actie te ondernemen.

Wij nemen intussen ook akte van de initiatieven van andere betrokken “spelers”….

Wordt zeker vervolgd.