De openbare diensten betalen de tax shift. 400 miljoen euro, op kosten van de ambtenaar

De Tijd van vandaag gaf meer details over de manier waarop de regering Michel de tax shift wil betalen. Blijkbaar is ze van plan in de openbare sector nog 400 miljoen euro extra te zoeken. De ACOD was al niet te spreken over de voorgestelde tax shift – die eigenlijk geen tax shift is – en nu nog veel minder over de manier waarop die gefinancierd zou worden.

Plannen om de pensioenvoorwaarden nog verder verstrengen houden helemaal geen rekening met de eigenheid van bepaalde beroepen binnen de openbare diensten. Dergelijke plannen doorkruisen trouwens de discussie die de regering hierover sinds maanden heeft beloofd binnen de Nationale Pensioencommissie. Zal er daar een echt debat gevoerd worden of blijft het overleg een schijnvertoning?

De Belgische overheidspensioenen behoren tot de lagere middenmoot op Europees niveau en dit reeds vóór de hervormingen van de regering Michel. De ACOD weigert een verder afbraak en eist net de versterking van het wettelijke pensioen van alle werknemers – privé of openbare sector.

In verband met het systeem van ziekteverloven vraagt de ACOD met aandrang om meer voorzichtigheid. Elke afwezigheid om medische redenen moet immers gestaafd worden met een geneeskundig getuigschrift. Beweert de regering nu dat het medische korps valse getuigschriften aflevert? De federale regering zou beter de oorzaken van dit absenteïsme bestrijden: te weinig personeel, gebrek aan middelen, enz.

Net als met de werkzoekenden richt de federale regering ook hier haar pijlen op de zwaksten in plaats van de oorzaken van deze toestanden aan te pakken. Door nog slechts een ambtenaar op vijf te willen vervangen, zal de regering de toestand alleen maar verergeren.

Verkondigen dat de ambtenaren de dagen ziekteverlof oppotten om van een vervroegde uitstap te kunnen ‘profiteren’, is al even absurd.

De ACOD gaat niet akkoord met de pistes die de federale regering overweegt. Ze leiden tot een verarming van de toekomstig gepensioneerden van het openbare ambt, ontmoedigen het personeel en veroorzaken opnieuw ongelijkheid tussen personeelsleden van de verschillende overheidsdiensten. De ACOD zal op het gepaste moment reageren tegen deze afbraakpolitiek.

Michel Meyer
federale voorzitter van de ACOD

Guido Rasschaert
algemeen secretaris ACOD