Update functieclassificatie

Zoals bekend werd op 10 juni laatstleden een protocol van akkoord m.b.t. de functieclassificatie getekend door de ACOD en het ACV-OD.Dit protocol moest echter ook nog geagendeerd én onderhandeld worden binnen het bevoegde Sectorcomité XVIII (Vlaams gemeenschap en Vlaams gewest), wat een formele vereiste is gezien UZ Gent onder vermeld Sectorcomité ressorteert.

Gisteren was het zover: het dossier functieclassificatie UZ Gent stond officieel geagendeerd, werd daar “formeel onderhandeld” en is afgesloten met een protocol van akkoord door de ACOD en het ACV-OD (het VSOA gaf een niet -akkoord).

In de komende weken wordt in principe de bekrachtiging van dit protocol door de Raad van Bestuur van het UZ Gent verwacht waarna de verdere uitwerking van details en modaliteiten kan gebeuren.

M.a.w. er is een belangrijke stap gezet in dit dossier om in de nabije toekomst tot uitvoering over te gaan.

 

Uiteraard zal het personeel op geregelde tijdstippen hierover verder geïnformeerd worden.