FAKE NEWS?

Nu ook in UZ Gent…

De ACOD en ACV-OD nemen kennis van een pamflet dat in UZG circuleert waarbij wordt gesteld dat UW toekomst op het spel staat!

In dit bericht wordt ook beweerd dat een protocol zou zijn getekend waarbij de ACOD & ACV-OD hun akkoord gaven over de opgesomde besparingsmaatregelen (inleveren verlofdag Gentse feesten, verplichte mutaties, invoering degressief loon bij ziekte, “outsourcing” catering en schoonmaak & invoeren formele evaluaties = voorstellen directie).

Niets is minder waar: er werd inderdaad een protocol van akkoord getekend door de ACOD & ACV-OD betreffende de “functionele loopbaan” waarbij op termijn ook zou gezocht naar compenserende maatregelen (gezien de meerkost van de functionele loopbaan), maar daar is op vandaag nog helemaal géén akkoord over!

Meer zelfs: op de vergadering v/d statutaire commissie 11 maart jongstleden werd door ALLE vakbonden een negatief advies gegeven op de hierboven geformuleerde voorstellen!

Over het vervolg m.b.t. deze onderhandelingen zullen wij verder correcte info geven én desgevallend in actie gaan!

Men zegge het voort…