Nieuwsbrief ACOD UZ Gent – Maart 2023

Aanvraag syndicale premie refertejaar 2022

Binnenkort mag u via de post het aanvraagformulier syndicale premie thuis in uw bus verwachten. Dit formulier wordt door de werkgever aan alle personeelsleden van het UZ Gent bezorgd. Personeelsleden aangesloten bij een vakorganisatie kunnen dit ingevuld en ondertekend  terug sturen naar hun vakorganisatie. Bij voltijdse ledenbijdrage en een volledige jaarbijdrage zal u een syndicale premie van 90,00€ ontvangen. Voor deeltijdse bijdrage wordt de premie pro rata berekend. Het origineel formulier kan opgestuurd worden naar ACOD De Pintepark 2/1ste verdieping of rechtstreeks naar het gewest ACOD Oost – Vlaanderen, Bagattenstraat 158, 9000 Gent. Uiteraard moet men ook bij de juiste Centrale aangesloten zijn, in ons geval is dit ACOD – sector Overheidsdiensten. Ben je momenteel nog aangesloten bij ABVV Algemene Centrale, BBTK, Metaal,…dan dien je best over te schakelen naar de ACOD (Overheidsdiensten). Indien u het formulier kwijt bent geraakt kan een duplicaat aangevraagd worden. Het formulier moet je insturen voor 1 juli 2023. Voor eventuele vragen daarover → 24199/25377dect of acod@uzgent.be

Referentieverpleegkundige

Onlangs werd na onderhandeling met de directie een akkoord bereikt over de invoering van de referentieverpleegkundige in UZ Gent. Een en ander heeft uiteraard te maken met de uitrol van het IFIC loonmodel. Een infosessie daarover ging onlangs door en de presentatie zal ook terug te vinden zijn op Intranet UZG. Het komt erop neer dat op diverse afdelingen (onder voorwaarden) referentieverpleegkundigen kunnen aangesteld worden die dan in IFIC klasse 15 zullen terecht komen. Dit kan in twee domeinen gebeuren: het klinisch referentiedomein en het domein gerelateerd aan de organisatie van de zorg. De voorwaarden voor toewijzing van de functietitel referentieverpleegkundige zal terug te vinden in de presentatie op Intranet UZ Gent. Er komt in principe jaarlijks een nieuw instapmoment. 

IFIC groep 4 – adminstratie

Na de uitrol van het IFIC loonmodel in de groepen 1, 2 en 3 rest nog de finale uitrol voor groep 4 (bepaalde leidinggevende – en staffuncties én administratie). Ondermeerdoor het ontbreken van de simulatietool (federaal) én lopend onderhoud van een aantal functies (eveneens federaal), zal de toewijs voor de administratieve functies vermoedelijk pas plaats vinden na eind maart en niet tegen eind maart (in tegenstelling tot wat eerder was gecommuniceerd). Spijts deze vertraging (buiten de wil van de begeleidingscommissie UZ Gent) zal de toewijs toch nog voor de zomer kunnen gebeuren en zal ook de retro-activiteit (1/07/2021) gewaarborgd blijven. Uiteraard blijft het ook zo dat de in dienst zijnde werknemers nog steeds de keuze zullen hebben om al dan niet in te stappen. 

Tewerkstellingspercentage en adres

Verander je van tewerkstellingspercentage, verander je van bankrekeningnummer, woon je op een ander adres? Geef dit dan zo snel mogelijk door, zodat je gegevens correct vermeld blijven staan in ons bestand.

Stand van zaken overleg “Toekomstagenda Zorg” – kabinet minister F. Vandenbroucke

Begin vorige zomer lanceerde federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke een overlegplatform met de sociale partners van de federale zorgsector (werknemers – werkgevers) om de problemen in de sector te bespreken. Afspraak werd gemaakt om in overleg met de sociale partners een diepgaande analyse uit te voeren en daaropvolgend voorstellen van oplossingen aan te reiken. Parallel werden tevens gesprekken georganiseerd met de verpleegkundige beroepsorganisaties. De werkzaamheden zouden moeten resulteren in een finale nota tegen begin de zomer van 2023. Intussen wordt (volgend op de manifestatie van 31 januari laatstleden) m.b.t. een nieuw sociaal akkoordvoor de zorgsector een eerste gesprek voorzien met de bevoegde ministers van Volksgezondheid (Vandenbroucke) en Werk (Dermagne) op maandag 13 maart. De eisenbundels vanzowel de private als de publieke zorgsector liggen alvast klaar.