archief 2005

29/12/05

Voor de geïnteresseerden, een interview met Xavier Verboven en bijhorend jaaroverzicht vind je hier.

Aan iedereen, beste wensen voor een gezond en gelukkig 2006. Tot ziens, aan het begin…

14/12/05

Eindelijk is het er van gekomen, de nieuwe GUZET is klaar. Eind deze week, begin volgende week wordt ze verspreid over de diensten.

Om de stroom van kerst- en nieuwjaarswensen te ontlopen, bieden we ze nu al aan. Welgemeend.

30/11/05

De geplande actie van vrijdag 2/12 aan de luchthaven te Oostende GAAT NIET DOOR!!! Onder druk van vakbondsacties zijn de 5 geplande ontslagen ingetrokken.

24/11/05

Het ABVV heeft in gemeenschappelijk vakbondsfront een nieuw pamflet opgesteld waarin een aantal bijkomende eisen staan m.b.t. het Generatiepact.

Wat het Federaal Akkoord betreft, is voor ACOD – CGSP de maat vol. Maandag a.s. wordt een actieplan opgesteld om de implementatie van het akkoord af te dwingen. Nog voor het weekend wordt een pamflet verspreid met de huidige stand van zaken. Ook vanuit ACOD UZ Gent wordt er een pamflet verspreid.

22/11/05

De vergadering van vandaag op het Ministerie van Volksgezondheid omtrent het Federaal akkoord Gezondheidszorg is op een sisser uitgedraaid. Ondanks de gedane beloften van vorige week, waren de voorstellen van het kabinet beneden alle peil. Morgen wordt er overleg gepleegd binnen de ACOD omtrent de te volgen strategie. We houden je op de hoogte.

Wat het generatiepact betreft, vindt het ABVV dat de gedane voorstellen van de regering “onvoldoende” zijn. Vrijdag 25 november wordt uitgeroepen tot “informatiedag”. Meer info volgt nog…

21/11/05

Vandaag is alweer een container met ziekenhuismateriaal geschonken door het UZ Gent vertrokken naar Cuba. Bij het materiaal zaten o.a. 45 bedden en 150 dozen met ziekenhuiskledij en ander materiaal.

16/11/05

Vandaag zijn de verdere besprekingen van start gegaan aangaande de aanpassingen aan het Generatiepact. Lees meer.

14/11/05

Vandaag was er een ledenvergadering voor ACOD-militanten en leden aangaande het Federaal Meerjarenplan. De onvrede over het getalm van het kabinet van de Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte was zo groot dat een manifestatie werd gehouden naar de gebouwen van het Ministerie van Volksgezondheid. Een fotoreportage vind je hier. Opgemerkte deelnemers tijdens deze manifestatie waren een kleine delegatie van CCOD afgevaardigden van de Brusselse Iris ziekenhuizen en een VSOA delegatie. Voor de aanvang van de onderhandelingen deed Jean Pierre Cnaepenbergh van ACOD – Brussel een korte mededeling. Morgen wordt dit pamflet verspreid in het ziekenhuis.

09/11/05

Op maandag 14/11 organiseert de ACOD een ledenvergadering te Brussel , alwaar een toelichting zal gegeven worden over de huidige stand van zaken m.b.t. het federaal meerjarenplan. Deze vergadering wordt georganiseerd door ACOD, maar gebeurt samen met andere centrales uit Vlaanderen en Brussel. Geïnteresseerde ACOD UZ Gent – leden kunnen zich inschrijven in het ACOD lokaal of via 4199, of via acod@uzgent.be.

28/10/05

Vandaag hebben de vakbonden eens te meer bewezen dat ze op zeer korte termijn een massa volk op de been kunnen krijgen. Meer dan 100000 betogers in Brussel toonden hun afkeer van het generatiepact van Verhofstadt & co. Wie ook zeer tevreden was, was Xavier Verboven, topman van het ABVV.

26/10/05

Het overleg op het kabinet van de Minister van Volksgezondheid Rudy Demotte vandaag, is een maat voor niets geworden. Het resultaat, of liever gezegd het gebrèk aan resultaat, en de wil om de nodige financiële middelen vrij te maken, hebben er voor gezorgd dat ACOD de onderhandelingen heeft verlaten. In de loop van de volgende dagen en weken wordt er een balans opgemaakt van wat er nu al gebeurd is door het Ministerie van Volksgezondheid. We houden je zeker op de hoogte.

Omwille van de té korte tijd om te kunnen mobiliseren, achten wij het niet opportuun om een staking te organiseren in het UZ (gelet op het feit dat dit een ziekenhuis is…). Leden van ACOD UZ Gent die toch willen staken zijn gedekt door een stakingsaanzegging die ingediend is bij Vlaams Minister President Leterme. Belangrijker nog dan te staken is echter de deelname aan de betoging te Brussel. Hierbij doen wij dan ook een oproep aan alle ACOD-leden die deze dag in verlof, CD, RV, recup enz… zijn, om massaal naar Brussel af te zakken, en van deze betoging een succes te maken!

25/10/05

Naar aanleiding van de “escalatie” van maatregelen genomen door bepaalde groepen van “ondernemers” verwijzen we hier graag naar volgende artikelen:

http://www.indymedia.be/news/2005/10/100284.php

http://www.abvv.be/code/nl/fram004.htm

http://www.abvv.be/code/nl/fram018.htm#Acties/2005/c18_05e07.htm

http://www.abvv.be/code/nl/fram017.htm#/PDF/nl/DeWerker/2005/dw051007S/dw_synd.htm

Ter verduidelijking: ACOD UZ Gent neemt NIET actief deel aan de staking van 28/10. Personen die wensen deel te nemen aan de betoging te Brussel mogen zich aanmelden in het ACOD lokaal, om met ons in groep naar de betoging te Brussel te gaan.

19/10/05

Op vrijdag 28 oktober organiseren de 3 vakbonden een betoging te Brussel, samen met een 24-urenstaking. Ook nu zullen we door het laattijdig bekend maken van de datum niet aan de staking kunnen deelnemen (zie ook bericht van 29/09/05). Praktische richtlijnen m.b.t. de betoging worden in de loop van de volgende dagen bekendgemaakt.

14/10/05

Na de “aanvallen” of beter gezegd de “campagne” van de krant DeMorgen was het vandaag tijd voor een antwoord van het ABVV. Deze voormiddag ging er een vergadering door op het kabinet van Minister Demotte waarop de knelpunten m.b.t. de uitvoering van het Federaal Akkoord “Publieke” Gezondheidssectoren werden besproken.
Herinner U dat in principe het akkoord van start is gegaan per 1 oktober 2005 !!!
Enkele ontwerpen van tekst omtrent financiering van de diverse elementen van het akkoord, problematiek deeltijdse tewerkstelling en combinatie met ADV, uitbetaling attractiviteitspremie, fasering bijkomende jobs,…enz worden in de komende dagen (weken ??) aan de representatieve vakorganisaties voorgesteld.
De gesprekken op het kabinet hierover zullen worden verder gezet op woensdag 26 oktober.

Intussen worden ook (belangrijke) gesprekken gevoerd binnen een werkgroep van Comité A betreffende het (toekomstig) sociaal overleg voor de publieke (lees openbare) zorgsector.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen terzake !!!!!

12/10/05

ABVV heeft een overzicht gemaakt van wat ze wel en niet hebben bereikt bij de onderhandelingen. Lees het hier.

11/10/05

De volledige tekst van het “generatiepact” van de regering vind je op http://presscenter.org/archive/other/10cacdf496cd4333869a6acfd4d7b4f5/?lang=nl

De voorlopige reactie van het ABVV vind je op http://www.abvv.be/code/nl/fram004.htm

De vergadering van morgen aangaande de financieringsbesluiten van het Federaal Akkoord Gezondheidssectoren (de publieke sector), is geannuleerd. Er zal een nieuwe datum worden afgesproken.

09/10/05

Meer foto’s van de actiedag vrijdag 7 oktober vind je op:

 Algemene staking – betoging te Gent — Filip Van Bever O09 12:16PM

07/10/05

Wat er ook mag beweerd worden, de stakingsdag van het ABVV was niet minder dan een succes. Ook militanten van ACOD UZ Gent droegen hun steentje bij.

05/10/05

ABVV houdt vast aan zijn staking van 7 oktober. Lees hier hun motivatie.

04/10/05

Woensdag 12 oktober wordt er een vergadering gehouden op het kabinet van Minister Demotte aangaande het Federaal akkoord Gezondheidssectoren. Bedoeling hiervan is een aantal knelpunten te bespreken, en tot een oplossing te komen. Verder hebben we vernomen dat er vanuit zijn kabinet wordt gewerkt aan de financieringsbesluiten. Dit is niet onbelangrijk, want zolang die er niet zijn, wordt er geaarzeld om over te gaan tot de uitvoering van het akkoord.

Wat de actiedag van 7 oktober betreft, zal er door ACOD UZ Gent een actie worden gehouden in het UZ zelf. Er wordt niet gestaakt, maar er zijn alternatieven…

30/09/05

Ook BBTK heeft nu een pamflet uitgegeven aangaande de 24 – urenstaking. Het definitieve ABVV pamflet vind je hier.

29/09/05

Om alle onduidelijkheid te voorkomen betreffende de 24 – urenstaking van 7 oktober (afgekondigd door het ABVV), is het zo dat ACOD UZ Gent solidair is met de actie, maar NIET KAN DEELNEMEN. De reden hiervoor is dat wij als vakbond in de ziekenhuissector met een sperperiode zitten van 14 dagen voor stakingen én dat er moet rekening gehouden worden met de vitale behoeften van het ziekenhuis.

27/09/05

Op zaterdag 1 oktober organiseert ACOD Mechelen een actiedag tégen de uitverkoop van de openbare diensten. Hun pamflet vind je hier, en meer uitleg over de actie hier.

26/09/05

Vandaag werd door het ABVV dit persbericht rondgestuurd n.a.v. het eindeloopbaandebat.

22/09/05

Vandaag werd het Federaal Akkoord Gezondheidssectoren nogmaals besproken op het BOC. Rond de financiering van deze maatregelen heerst er door een aantal tegenstrijdige berichten nog onduidelijkheid. Volgende woensdag wordt er op een vervolg-BOC verdere toelichting gegeven. Hopelijk is er dan meer duidelijkheid rond deze materie. ACOD wenst nogmaals te benadrukken dat het akkoord gesloten én ondertekend in comité A door ons als bindend wordt beschouwd. De volledige tekst vind je trouwens hier.

Van zodra meer bekend is over dit akkoord vind je het hier terug.

Wat het eindeloopbaandebat betreft, vind je hier de “oriëntatienota” van de regering.

09/09/05

Eén van de hete hangijzers deze herfst is het eindeloopbaandebat. Wie hierover meer wil weten, kan terecht op de site van het ABVV.

08/09/05

Na jarenlang getouwtrek door vooral ACOD, is de langverwachte “pension manager” zo goed als klaar. Het ligt in de lijn der verwachtingen dat elk personeelslid in de loop van de volgende maanden een “raming” krijgt van wat zijn/haar pensioen zal zijn. Lees meer.

Alsof dat niet voldoende is als goed nieuws, komt er ook nog de aanpassing van de zogeheten “minimale rechten”. Daardoor zou elk personeelslid er dit jaar nog minstens 2 vakantiedagen bij krijgen, los van het Federaal akkoord Gezondheidssectoren. Lees meer.

Na de succesrijke actie “Gentse Bedden voor Cuba”, is er nu terug een actie gestart door o.a. Johnny Goethals, “Ziekenhuismateriaal voor Tarara“. Tarara is een Cubaans stadje waar in de loop der jaren reeds méér dan 20000 kinderen uit de regio rondom Tsjernobyl door de Cubaanse regering gratis worden behandeld voor diverse aandoeningen t.g.v. de kernramp in Tsjernobyl in 1986. In de loop van de volgende weken en maanden zullen er terug steunkaarten worden verkocht om ziekenhuismateriaal over te brengen. Net zoals vorig jaar kan er ook nu weer en reis gewonnen worden naar Cuba.

01/09/05

Tijdens de laatste vergadering m.b.t. het Federaal Akkoord Gezondheidssectoren zijn er nog een aantal pijnpunten opgelost. Voor de personen die niet onder toepassing vallen van de ADV worden de extra verlofdagen toegekend vanaf 1 oktober. Voor de gelijkgestelden die wel recht hebben op ADV is het zo dat wachturen niet meetellen, omdat het moet gaan om effectief gepresteerde uren. Wat het bijkomend verplegend personeel betreft is het zo dat het departement verpleging op het komende BOC toelichting zal geven over de implementatie van de “normdeterminanten”. Dit zal (o.a.) gebruikt worden om samen met de voorstellen van de vakorganisaties extra personeel toe te kunnen wijzen aan diverse diensten.

08/08/05

Vorige week werd dan toch een akkoord bereikt m.b.t. het dossier “realisatie van de shiftnormen”.

14/07/05

Omwille van de stugge houding van de directie verpleging in het dossier “realisatie van de shiftnormen” heeft de ACOD deze morgen het overleg op het BOC verlaten, hierin gevolgd door VSOA en CCOD. Voorlopig is elk overleg tussen de vakbonden en de directie stilgelegd. Deze namiddag zijn vakbondsafgevaardigden van o.a. ACOD UZ Gent op de verschillende verpleegafdelingen langsgeweest om pamfletten te verdelen en meer uitleg te verschaffen. Het mag duidelijk zijn dat dit dossier, dat al meerdere jaren aansleept, voor ACOD een breekpunt is.

13/07/05

Gisteren was de eerste echte bespreking m.b.t. het Federaal Meerjarenplan. Op deze bespreking is er gesteld dat de verhoging van het vakantiegeld voor alle personeel dient te zijn, dus zowel voor ATP-personeel als voor de artsen. Verder was er ook nog wat onduidelijkheid over de extra verlofdagen voor de personeelsleden die geen recht hebben op ADV. Voor ACOD was het aan de hand van het akkoord duidelijk dat deze regeling ingaat vanaf 1/10/2005, datum waarop het akkoord ingaat.

Wat de omzetting van contracten van contractueel naar statutair betreft, is men van plan om in “golven” te blijven werken, naar analogie met de omzettingen bepaald in de 2 recentste CAO’s.

Het automatisch recht op maatregelen van eindeloopbaan voor bepaalde personeelscategorieën (lees: ADV) werd gisteren eveneens overlopen. Voor de ambulanciers van de spoedopname, de kinesitherapeuten, de ergotherapeuten, de logopedisten en de diëtisten was er geen probleem, net zomin voor de laboratoriumtechnologen. Wat de “technici van medisch materiaal” betreft, gaat het om de mensen van de CSA, de logistieke cel en de materiaalmeesters. Bij het patiëntenvervoer worden nu ook de mensen van de beddencentrale meegenomen.

Ook voor de sociaal verpleegkundigen, de logistieke assistenten, de psychologische assistenten en de verpleegassistenten (deze vielen er trouwens nu reeds onder), alsook de personen bedoeld onder art. 54bis en de psychologen, orthopedagogen en pedagogen in de zorgunits stelt er zich geen probleem. Deze personen vallen vanaf 1 oktober onder het stelsel van de ADV, met dien verstande dat zij niet de keuze krijgen tussen de dagen en de bonus, maar enkel recht hebben op de extra vakantiedagen.

De enige categorie die nog verder dient onderzocht te worden is die van de ziekenhuishelpsters. Deze zullen de volgende vergadering (1/9) worden besproken.

05/07/05

De ondertekening van het akkoord binnen Comité A is er ondanks wat strubbelingen op het laatste ogenblik toch gekomen. Op die manier zijn alle hindernissen van de baan om te starten met de uitvoering van het akkoord.

02/07/05

Het Federaal Akkoord Gezondheidszorg is woensdag binnen Comité A door alle overheden aanvaardt en wordt dinsdag 5 juli ondertekend.
Intussen zijn de gesprekken m.b.t. de implementatie in het UZ Gent ook van start gegaan. De volgende vergadering is gepland op 18 juli.

28/06/05

Op volgende dagen zullen er nog belastingsbrieven ingevuld worden in de ACOD gebouwen.

Gent: maandag 8 augustus # Dendermonde: woensdag 17 augustus # Aalst: donderdag 18 augustus

Dit telkens van 9.15 uur t.e.m. 12.00 uur en van 13.30 uur t.e.m. 15.30 uur.

Ex-ACOD Voorzitter Georges Debunne krijgt de Prijs voor de Democratie 2005. Lees hier het persbericht.

21/06/05

Vorige maand was er een bijeenkomst van Sectorcomité XVIII waarop enkele wijzigingen aan het statuut werden geofficialiseerd. Deze week werden de protocols beschikbaar gesteld op de website van de Vlaamse regering. Deze wijzigingen werden vooraf onderhandeld en besproken in de Statutaire Commissie van het BOC en zijn hier terug te vinden. Bij deze wijzigingen bevinden zich o.a. ook de salarisschalen in Euro’s.

09/06/05

Vanaf 1 juli starten de besprekingen tussen de vakbonden en het beheer van het UZ m.b.t. de uitvoering van het Federaal Akkoord Gezondheidssectoren. Bedoeling is om de reeds onderhandelde onderwerpen te vertalen naar UZ-niveau. Op geregelde tijdstippen houden we je hier op de hoogte.

31/05/05

Tijdens de vergadering van Comité A van 17 mei werd nogmaals bevestigd dat de syndicale premie van 2004 wel degelijk dit jaar zal uitbetaald worden. Volgens de voorziene planning bij de Eerste Minister zou de premie van 2004 begin september kunnen uitbetaald worden. Wat de premie van het jaar 2003 betreft, werd er deze week begonnen met de uitbetaling hiervan.

19/05/05

Nog steeds worden er vragen gesteld met betrekking tot het “Federaal Akkoord Gezondheidssectoren”. Een volledig overzicht van alle maatregelen, zoals gegeven op de algemene ledenvergadering vind je terug onder de rubriek “leden“. Een beknopt overzicht vind je terug in de recentste Guzet.

17/05/05

De technische problemen zijn (voorlopig) terug opgelost, alle documenten zijn terug beschikbaar.

14/05/05

Door een technisch defect aan de server van onze kameraden van ACOD UGent zijn  de pagina’s “Guzet” en “Acties” voorlopig onbeschikbaar. Hiervoor onze excuses. Het defect wordt zo snel mogelijk hersteld.

11/05/05

Het federaal akkoord gezondheidssectoren is maandag eindelijk getekend op Comité C. Dit pamflet wordt nu verspreid in het UZ.

27/04/05

Leden van ACOD die hulp wensen bij het invullen van hun belastingaangifte, kunnen terecht in een aantal secretariaten van ACOD. Hier vind je een overzicht.

25/04/05

Aan de onduidelijkheid rond de uitbetaling van de syndicale premies is vandaag (gedeeltelijk) een einde gekomen. Wat de premie voor het jaar 2003 betreft, is de verwerking reeds begonnen, en mag in de loop van de volgende weken de uitbetaling worden verwacht. Wat de uitbetaling van de premie voor het jaar 2004 betreft staat nu vast dat deze nog dit jaar zal uitbetaald worden. Meer info is er voorlopig nog niet, maar die komt er ongetwijfeld in de loop van de volgende weken.

22/04/05

Tussen het gemeenschappelijk vakbondsfront en de Vlaamse Regering is er eindelijk een voorlopig akkoord afgesloten. De geplande actie van 24/04 wordt dan ook afgeblazen.

01/04/05

De staking van het personeel van de Vlaamse Gemeenschap was een succes. Alleen jammer dat de Vlaamse Regering nog niet direct van plan is om op de eisen in te gaan. ACOD & CCOD zijn echter niet van plan om bij de pakken te blijven zitten. Lees hun pamflet.

Eerstdaags worden de formulieren m.b.t. de aanvraag van de syndicale premie rondgestuurd. Gelieve deze zo vlug mogelijk en volledig ingevuld op te sturen naar het ACOD lokaal, p.a. “ACOD UZ Gent – kelder dwarsgebouw rechts”. De formulieren dienen ons te bereiken voor 1 juli, zoniet worden ze niet meer afgehandeld. Vergeet het niet, want het gaat toch om 156 euro (indien je gedurende de jaren 2003 – 2004 een volledige bijdrage hebt betaald).

21/03/05

Zoals eerder gemeld wordt er op vrijdag 25 maart een 24-urenstaking gehouden door het personeel van de Vlaamse gemeenschap. De ACOD UZ Gent is solidair met deze actie en zal vrijdagochtend pamfletten uitdelen aan de ingangen.

18/03/05

De Guzet is vanaf vandaag op de diensten verspreid. Je kan ze hier ook online lezen.

De opkomst op de ledenvergadering was matig, maar de teneur was dat er wel degelijk nood is/was aan een fatsoenlijke uitleg over het federaal akkoord gezondheidssectoren.

Volgende week vrijdag wordt er een staking gehouden door het personeel van de Vlaamse Gemeenschap. Omdat zij ons al dikwijls gesteund hebben, doen wij hetzelfde.

08/03/05

Op vrijdag 18 maart organiseert ACOD UZ Gent een Algemene Ledenvergadering in Auditorium B. Lees meer.

07/03/05

In tegenstelling tot het eerder bericht van donderdag 4 maart werden de vakbonden van zowel de publieke als de private sector vrijdagnamiddag verwacht op het kabinet van minister R. Demotte om de onderhandelingen m.b.t. een nieuw meerjarenplan voor de zorgsector verder te zetten. In de loop van de nacht werd een akkoord bereikt. Lees het pamflet met de hoofdpunten.

03/03/05

De vergaderkalender is andermaal gewijzigd: waar het gisteren nog de bedoeling was om maandag a.s. de onderhandelingen verder te zetten, is het bericht vandaag gekomen dat er morgen, 4 maart, verder zal worden onderhandeld. De bedoeling zou zijn om tot de finish door te gaan, om zo reeds tot een (voorlopig) akkoord te komen, tenminste voor de publieke sector. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Het personeel van de Vlaamse Gemeenschap plant een 24-urenstaking op vrijdag 25 maart. Lees het pamflet.

Ook het arbeiderspersoneel van het gemeenschapsonderwijs is misnoegd. Lees hun pamflet.

02/03/05

Zoals reeds meegedeeld begin deze week werd er vandaag opnieuw verder onderhandeld met de federale overheid (kabinet minister R. Demotte) over een nieuw meerjarenplan voor de openbare zorgsector.

Waar het maandag 28-02 ll. leek dat het voorstel weinig concreet was, werden vandaag de diverse maatregelen in het voorstel overlopen en “technisch” besproken.

Vaststelling is dat het voorstel nog altijd een basis vormt voor verdere onderhandelingen (althans voor de openbare sector), m.a.w. de deur staat nog altijd op een kier…

Zowel federale overheid als vakbonden (van de publieke sector) gaan op basis van de ontwerptekst en de opmerkingen die vandaag werden geformuleerd het voorstel technisch en inhoudelijk verder analyseren en evalueren, om op maandag 7 maart e.k. de onderhandelingen verder te zetten.

Een akkoord is er dus nog niet, maar het feit dat de onderhandelingen (tot nader order) verder kunnen gevoerd kan misschien toch als positief worden beschouwd.

28/02/05

Vandaag wordt door de vakbonden van de openbare zorgsector met de federale overheid (kabinet minister R. Demotte) verder onderhandeld over een “nieuw meerjarenplan” voor de zorgsector.

Halverwege deze maand werd door de federale overheid een “aangepast” voorstel voorgelegd aan zowel de vakbonden van de privé als de openbare –  zorgsector.

Terwijl de vakbonden van de privé – sector het voorstel een onvoldoende gaven en er momenteel een staking loopt van onbepaalde duur, oordeelden de vakorganisaties van de publieke (lees openbare) zorgsector dat er toch “een opening” was om verder te onderhandelen.

M.a.w. er zaten een aantal elementen in het nieuwe voorstel die verder overleg konden rechtvaardigden: zoals ondermeer het creëren van 10.000 nieuwe jobs (onmiddellijke vervanging bij ziekte, verhoging van de normen, verhoging aantal vakantiedagen oudere werknemers, verruiming arbeidsduurvermindering,… ) en een verhoging van de koopkracht (invoering attractiviteitspremie, financiering vakantiegeld publieke sector, tweede pensioenpeiler,….).

Donderdag 24 februari ll. werd met de vakbonden van de publieke zorgsector dan ook een tijdspad afgesproken om de onderhandeling ten gronde te voeren. Vandaag wordt dus een nieuwe start gegeven, en woensdag e.k. is het de bedoeling tot de finish te gaan !!!!!

Indien echter deze week zou blijken dat “een aanvaardbaar akkoord” niet mogelijk is worden acties in de publieke sector eveneens niet uitgesloten……..

Het “informeel overleg” tussen alle betrokken actoren (vakbonden privé – en publieke zorgsector, federale regering, deelregeringen en werkgevers) wordt intussen volop verder gezet.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen…

25/02/05

De technische problemen met de server van onze kameraden zijn opgelost. Alle documenten op deze site zijn weer voor iedereen beschikbaar.

23/02/05

Blijkbaar is er nogal wat onduidelijkheid m.b.t. een eventuele staking morgen. Voor alle duidelijkheid: morgen is er geen staking in het UZ Gent, en worden er door ACOD UZ Gent ook geen acties gepland.

Morgenavond worden de onderhandelingen verder gevoerd op het kabinet van minister Demotte m.b.t. het meerjarenplan wat betreft het deel voor de openbare ziekenhuizen (o.a. UZ Gent). Afhankelijk van de uitslag van deze onderhandeling wordt er beslist of er alsnog actie zal gevoerd worden.

14/02/05

Door een technisch defect aan de server van onze kameraden van ACOD UGent, zijn er verschillende zaken tijdelijk niet beschikbaar. In de loop van deze week zou het defect moeten verholpen zijn.

27/01/05

Wie erbij was vandaag, die weet dat er veel volk was. Voor de afwezigen, er was ongeveer 15.000 man!! Nu maar hopen dat het ook resultaat oplevert…

Een fotoverslag vind je hier.

19/01/05

De inschrijvingen voor onze bus verlopen zéér vlot. Wie er nog wil bij zijn, zal vlug moeten zijn.

Voor de personen die zich reeds ingeschreven hebben gelden volgende afspraken:

  • Er wordt verzameld om 8 uur aan het parkeergebouw, aan de kant van K 12.
  • Vertrek van de bussen is voorzien rond 8.30 uur, terugkeer is voorzien tussen 15 en 16 uur.
  • Voor iedere deelnemer wordt een lunchpakket voorzien.

17/01/05

Vandaag zijn er meer afspraken gemaakt tussen het beheer en de vakorganisaties betreffende de actie van 27 januari. Belangrijkste hierin is dat er terug wordt gewerkt met het principe van dienstvrijstellingen (herinner de actie van vorig jaar).

Alle info vind je hier.

11/01/05

ACTIEDAG NON – PROFIT 27 januari 2005

Op donderdag 27 januari 2005 wordt er voor de non – profit sector een nieuwe actiedag gepland.

Met deze nationale actiedag (staking en betoging) willen we de federale regering nogmaals onder druk zetten om eindelijk werk te maken van een aantal hete hangijzers. Hiermee wordt ondermeer bedoeld: het verhogen van de normen op de diensten (door de gestegen zorgbehoefte), veralgemenen van de arbeidsduurvermindering, behoud van het project 600, onmiddellijke vervanging bij ziekte,…enz.

Een stakingsaanzegging werd vandaag reeds ingediend, en verwacht wordt dat de vakorganisaties met het beheer deze week nog overleg zullen plegen om de verdere modaliteiten m.b.t. deze actiedag af te spreken.

10/01/05

Vandaag is er een vergadering geweest van sectorcomité XVIII. Op deze vergadering is de CAO 2003 – 2004 ondertekend. De ondertekende versie zal je over enkele dagen kunnen vinden op de pagina met de agenda’s en protocollen van sectorcomité XVIII. (zie onze rubriek links)

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s