archief 2006

29/11/06

De infocampagne van het beheer m.b.t. het Pegasos-plan loopt volop. In dit plan wordt verduidelijkt dat er o.a. Sectorvoorzitters en Zorgmanagers nodig zijn. Meer uitleg in ons pamflet…

| pamflet Pegasos |

27/11/06

Eind deze week wordt voor de eerste maal de attractiviteitspremie uitbetaald. Deze premie is één van de resultaten uit het Federaal Akkoord Gezondheidssectoren 2005-2011 die nog dienden uitgevoerd te worden.

| pamflet attractiviteitspremie |

25/11/06

Naar aanleiding van het drama te Vorst roept o.a. ABVV op om massaal naar de manifestatie op 2 december te komen.

| pamflet |

16/11/06

De liberalisering dreigt voor DE POST zeer zware gevolgen te hebben. Er is een site waar je een petitie kan tekenen. Surf naar http://www.sosposte.eu/index.php?p=0&l=0.  Dit kost geen moeite!

15/11/06

Gezien de spilindex voor de lonen in het openbaar ambt in september werd overschreden zullen de lonen vanaf november 2006 met 2% worden opgetrokken. De nieuwe index wordt 1,4002.

13/11/06

Binnenkort starten de onderhandelingen m.b.t. de CAO 2005 – 2007.

Begin december zal eindelijk de attractiviteitspremie uitbetaald worden. Het bruto-bedrag is 210€, reken op ongeveer 150€ netto.

| voorstel CAO 2005 – 2007 |

02/11/06

Het ABVV verheugt zich over zijn deelname aan het historische congres dat momenteel in Wenen plaatsvindt: de vereniging van de vakbondswereld door de stichting van het nieuwe Internationale Vakverbond (IVV).

IVV belichaamt de onafhankelijke, democratische, representatieve vakbeweging van de werknemers overal in de wereld met zijn 165 miljoen leden.

| toespraak van ABVV-voorzitter Rudy De Leeuw |

01/11/06

Het project “Tarara” loopt nog steeds verder. Binnenkort worden weer een aantal containers gevuld en bussen volgeladen om te verschepen naar Cuba. Wie meer wil weten over waar en wanneer hij / zij kan helpen met vullen, kan mailen naar johnny.goethals@telenet.be

Volgende week wordt er door o.a. ACOD een actie gehouden aan het Arenberggebouw te Brussel, en dit om te protesteren tegen de erbarmelijke huisvesting van het personeel, en tegen de afbouw van de maaltijdvoorzieningen.

| actie Arenberg |

28/10/06

Sedert gisteren is het nieuwe circulatieplan op de campus in voege. Er zijn een aantal ingrijpende wijzigingen t.o.v. de vorige versie. Ook het parkeerreglement vind je hier terug.

| circulatieplan | parkeerreglement |

20/10/06

Voor de geïnteresseerden, de beleidsverklaring van Verhofstadt.

| beleidsverklaring |

16/10/06

Dat het al een tijdje “spande” bij het patiëntenvervoer was geen geheim. Na ettelijke vergaderingen is er nu toch een voorstel gekomen vanuit het beheer, dat volgens ACOD een eerlijke kans moet krijgen om uitgevoerd te worden. Daarom werd vandaag dit pamflet verspreid.

| pamflet |

26/09/06

Binnen afzienbare tijd zullen alle syndicale acties van ACOD Overheidsdiensten gebundeld worden op de site van ACOD Overheidsdiensten. Wie meer wil lezen over de internationalisering van de Belgische medische sector, kan terecht op de site van het VBO.

| Internationalisering Belgische medische sector |

25/09/06

Naar aanleiding van een artikel in De Standaard van 21/9 ll. heeft de ACOD een persmededeling verspreid om te reageren tegen het falend beleid van Minister Reynders, én tegen de voortdurende privatisering van de openbare diensten.

| pamflet |

24/09/06

ACOD UZ Gent steunt de actie 0110 in Antwerpen, Brussel, Gent & Charleroi.

| www.0110.be |

20/09/06

Naar aanleiding van het “foutje” van bijna 900 mijoen euro bij de belastingen, wenst de ACOD toch een aantal bemerkingen te maken. Zo is er een open brief verstuurd door de Algemeen Secretaris dhr. Vansaingèle.

| open brief aan Minister Reynders |

14/09/06

Op 8 oktober worden er gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen gehouden. Ook diverse vakbondsmensen staan op verschillende lijsten.

|abvv kandidaten|

13/09/06

De onderhandelingen voor de CAO 2005 – 2007 gaan binnenkort van start. Zodra er een eisenbundel is, vind je die hier terug.

Vanaf maart 2007 start de opvolger van de huidige MVG, namelijk MVG2. Zoals het er nu naar uit ziet, zal het scoren niet meer door de afdelingsverpleegkundigen dienen te gebeuren.

Gelijktijdig met de voorbereidingen voor MVG2, loopt in het UZ het onderzoeksproject “WIN” (“Workload Indicator for Nursing”). Inhoud en meer info over dit project vind je op www.ebnursing.ugent.be/win/ .

25/08/06

Naar aanleiding van de recente problemen in het gevangeniswezen, werd volgend pamflet verspreid door ACOD.

18/08/06

Er is belangrijk nieuws voor de personen die zich alsnog willen inschrijven in het “project 600”. Lees hier de omzendbrief van het ministerie met alle uitleg over hoe inschrijven en wat de toelatingsvoorwaarden zijn.

09/08/06

Nog steeds zijn er personen die het nut van een vakbond niet inzien, en die de “vernietiging” van (een deel van) ons sociaal systeem op het oog hebben. Eén van hen is Freddy van Gaever, parlementslid van het VB.

| artikel |

13/07/06

Gisteren is er nog een vergadering geweest op het kabinet van Minister Demotte, o.a. over het wetsontwerp waarover hieronder sprake. Daar werd beloofd dat het artikel zou worden geschrapt.

Gisteravond kwam de bevestiging dat dit inderdaad het geval is.
Bij monde van Rudy De Leeuw (voorzitter ABVV) was hiertegen ook al bij Guy Verhofstadt bezwaar geuit.

Als ACOD houden we eraan de leden hierover toch te informeren om erop te wijzen dat men steeds opnieuw probeert de syndicale rechten en vrijheden te beknotten.

12/07/06
PERSMEDEDELING  ZORGSECTOR

Stakingsrecht onaantastbaar

De ACOD heeft moeten vaststellen dat de Regering een wetsontwerp houdende diverse bepalingen betreffende de gezondheid ter goedkeuring aan het Parlement heeft voorgelegd.

Ondermeer wordt hierin de opvordering van personeelsleden in de zorgsector ingeval van staking geregeld.

Met de vakbonden werd hierover geen overleg of onderhandeling, laat staan een gesprek gevoerd.

Deze totale miskenning van de regels van het sociaal overleg zal dan ook door ons niet aanvaard worden.

Het is des te meer onaanvaardbaar aangezien de ACOD zich in het verleden steeds constructief opgesteld heeft, met oog op de dienstverlening naar de zorgbehoevenden toe en is dit ook naar de toekomst toe van plan.

Een vakbondsactie (en zelfs staking) is vandaag de dag mogelijk zonder de patiënten nadeel te berokkenen.

Dit moet zo blijven.

Raak niet aan het huidige stakingsrecht en trek dit ontwerp in!

12 juli 2006

Alain Lambert                                                           Chris Reniers

Algemeen secretaris                                                Algemeen secretaris

06/07/06

Vandaag is de Vlaamse CAO 2005 – 2007 ondertekend. Op deze CAO zullen wij ons baseren om op lokaal vlak eveneens een CAO te onderhandelen. De besprekingen hierover starten in het najaar.

| protocol CAO |

03/07/06

Vandaag is het protocol m.b.t. de implementatie van het Federaal Akkoord Gezondheidssectoren ondertekend op sectorcomité XVIII. Volgende week moet het nog bekrachtigd worden door de Raad van Bestuur van het UZ. De planning blijft om het te implementeren vanaf 1 augustus.

| pamflet | protocol |

28/06/06

Enkele weken geleden werd er een enquête rondgestuurd in het UZ, uitgaande van ACOD-overheidsdiensten. Personen die hun exemplaar nog niet hebben opgestuurd, worden vriendelijk verzocht dit alsnog te doen. Wat de aanvragen tot uitbetaling van de syndicale premie betreft, komt de deadline dichterbij. Vrijdag is het zo ver. Om 17u wordt alles afgesloten.

Volgende week maandag wordt het protocol m.b.t. de implementatie van het federaal akkoord gezondheidssectoren onderhandeld op Sectorcomité XVIII.

21/06/06

Vandaag wordt er een pamflet verspreid met meer info aangaande het federaal akkoord gezondheidssectoren.

| pamflet |

20/06/06

Een interview met Rudy De Leeuw, de nieuwe topman van het ABVV vind je hier.

Ook hier in Vlaanderen worden kinderen die slachtoffer zijn van de kernramp in Tsjernobyl al jaren opgevangen tijdens de vakantieperiode. Lees meer over dit initiatief.

| interview | tsjernobylkinderen |

19/06/06

Laatste oproep om de aanvragen voor syndicale premie binnen te brengen!! De deadline ligt op 1 juli a.s. Aanvragen die ons later bereiken kunnen NIET meer worden uitbetaald!! Voor de personen met een slecht geheugen: het gaat over €78,00 (achtenzeventig euro)…

16/06/06

Volgende week woensdag zal er een ontwerp-protocol worden opgesteld met de maatregelen die we hier in het UZ al kunnen uitvoeren m.b.t. het federaal akkoord gezondheidssectoren.  Indien hierover lokaal een akkoord wordt bereikt, dan is de verwachting dat alle maatregelen van het akkoord kunnen worden uitgevoerd vanaf augustus. Dit protocol moet wel eerst nog naar Sectorcomité XVIII, alvorens bekrachtigd te worden door de Raad van Bestuur van het UZ.

Van zodra het protocol rond is zal er meer info volgen.

22/05/06

Naar aanleiding van de racistische moorden te Antwerpen, roept de ABVV op tot deelname aan de stille mars.

| info |

20/05/06

Het gemengde overleg (private en publieke zorgsector) van dinsdag 16 mei heeft, behoudens het oprichten van enkele werkgroepen, helemaal niets opgeleverd.
Gezien het schriftelijk antwoord van de minister op de aangebrachte knelpunten m.b.t. de uitvoering van het federaal akkoord openbare zorgsector ook al op zich laat wachten en het daarop volgende beloofde overleg voor de openbare zorgsector er nog niet is gekomen lijkt het er dus sterk op dat nieuwe acties zullen nodig zijn !!!!!
Niettegenstaande de blijvende onduidelijkheden zullen binnen het UZ Gent de werkzaamheden betreffende de voorbereiding van de uitvoering toch verder gezet worden.
De volgende vergadering hiervoor is voorzien op 30 mei.

11/05/06

Eindelijk is er meer nieuws over het federale meerjarenplan publieke zorgsector.

| pamflet |

08/05/06

ACOD-leden kunnen terecht in de gewestelijke secretariaten voor het invullen van hun belastingaangifte.

| overzicht |

06/05/06

Foto’s van de slotavond van de Tarara-actie staan nu online.

| foto’s |

29/04/06

Gisteren was de slotavond van de Tarara-actie. Het winnende nummer van ons project “Ziekenhuis materiaal voor Tarara”, de reis naar Cuba, is:

Hoofdprijs 7618
1e reserve 6317
2e reserve 6737
3e reserve 0252
4e reserve 2580

Gelieve ons zo snel mogelijk (binnen de maand) te verwittigen indien U een van deze nummers heeft via johnny.goethals@pandora.be .

 26/04/06

In tegenstelling tot wat bepaalde bronnen mogen beweren, is de ACOD steeds voorstander geweest van de uitbreiding van de regeling m.b.t. de arbeidsduurvermindering, en meer bepaald van de uitvoering hiervan, zoals bepaald in het Koninklijk Besluit hieromtrent.

Daarom werd er vandaag, samen met de VSOA, een pamflet verspreid.

| pamflet | koninklijk besluit |

23/04/06

Op donderdag 27/4 wordt er in Gent betoogd voor een eerlijke financiering van het Hoger Onderwijs.

| info |

13/04/06

Vandaag is er door de vakbonden een akkoord ondertekend waardoor elke werknemer van het UZ Gent zijn / haar vakantiegeld ziet stijgen tot 92% van het bruto maandsalaris van de maand april. Ook m.b.t. de uitbreiding van de arbeidsduurvermindering is er nieuws. Meer uitleg vind je hier.

06/04/06

Bij deze wensen we alle ACOD-leden nogmaals op te roepen om zeker voor 1 juli hun aanvragen voor syndicale premie op te sturen of binnen te brengen in het ACOD-lokaal in de Kelder van het Dwarsgebouw Rechts. Voor een voltijds betalend lid gaat het om 78 euro.

04/04/06

De uitbetaling van de syndicale premie 2005 zal gebeuren vanaf eind april – begin mei.

03/04/06

Onze actie Ziekenhuismateriaal voor Tarara – Cuba, zit in de eindfase. De trekking van het winnende lot, een reis naar Cuba, aangeboden door Jetair, zal doorgaan op vrijdag 28 april in de Turbinezaal van de Centrale, Kraankinderstraat te Gent vanaf 21h00.

Op deze avond krijgt u o.m. Pipo & Carmen te zien. Deze twee legendarische zangers, allebei tachtigers, treden er in première voor Europa op. Nadien zullen ze her en der te zien zijn. Ze spelen de echte musica Cubana, en musiceerden met Compay Segundo en Ibrahim Ferrer. De opbrengsten van deze avond, georganiseerd door vzw Edad de Oro/De Muze, zullen ook geschonken worden aan ons project Tarara.

28/03/06

In regeringskringen is er stilzwijgend besloten om de Wet Renault “af te bouwen”. Teken hier de petitie van o.a. onze kameraden van BBTK. Om deze wet te behouden, en zelfs nog uit te breiden is er een wetsvoorstel gelanceerd. Lees er hier meer over.

Wie meer wil weten over het studenten- en vakbondsprotest in Frankrijk kan komen luisteren naar Hervé Hall delegee CGT Jabill Brest en ATTAC 29 (Frankrijk) over Franse jongeren en werkers in verzet voor volwaardig werk, en dit op een Sociaal Forum voor WERK, op woensdag 29 maart 20 u in Café Kuip van Gent 1° verdieping (Korenmarkt 32 9000 Gent).

25/03/06

Gisteren in de late namiddag ging er, in opvolging van de actie van eind januari, een vergadering door op het kabinet van minister R. Demotte. Zoals afgesproken hadden de vakorganisaties een lijst met knelpunten (voornamelijk betreffende de financiering) m.b.t. de uitvoering van het akkoord bezorgd aan het kabinet. Op de bespreking was de minister ook aanwezig. De lijst met knelpunten werd punt per punt overlopen en waar nodig door het kabinet toegelicht, maar al snel was duidelijk dat er over een aantal essentiële punten m.b.t. de financiering v/h akkoord nog steeds (eerder technische) discussie blijft bestaan !!! Vanuit het kabinet bleek men er trouwens over bepaalde punten een soms nogal rare interpretatie op na te houden, waardoor de vergadering niet echt gemakkelijk verliep !!!!

De “voorlopig” belangrijkste knelpunten nog eens op een rijtje:

 • financiering v/h vakantiegeld (à 92%) voor het contractuele personeel,

 • financiering van de attractiviteitspremie,

 • vervanging (en financiële compensatie via BFM) van langdurig afwezig statutair personeel,

 • principe van de retro – activiteit van bepaalde maatregelen,

 • syndicale controle op de uitvoering van de maatregelen,

 • de job – creatie,

 • het gebruik van Finhosta 2003,……

Als besluit van de vergadering werd door de minister gesteld dat alle besproken knelpunten een schriftelijk antwoord zullen krijgen en er daaropvolgend half april een nieuwe vergadering door hem zal worden belegd om de resterende problemen aan te pakken.

M.a.w. de volledige uitvoering laat voorlopig nog even op zich wachten…

We houden je echter zoals steeds op de hoogte van het verdere verloop.

22/03/06

Aanstaande vrijdag, 24 maart, gaat de langverwachte vergadering op het kabinet van Minister Demotte door. We houden je op de hoogte van de resultaten.

16/03/06

Een concrete datum is er nog niet, maar de verwachting is dat er nog voor het eind van deze maand een overleg is op het kabinet van Minister Demotte.

28/02/06

Onze site zit in een nieuwe en meer functionele verpakking. Kijk eens rond, en vergeet ondertussen ook niet een kijkje te nemen op de vernieuwde site van ACOD.

| www.acodonline.be |

21/02/06

ACOD steunt de acties van het personeel van de gemeenschapsinstelling De Zande te Beernem – Ruiselede. Tenzij de overheid een betekenisvol signaal geeft, wordt er terug gestaakt van 9u tot 12u op maandag 27 februari in de gemeenschapsinstelling De zande te Beernem/Ruiselede.

| persbericht |

10/02/06

Dat het materiaal dat vorig jaar werd verscheept naar Cuba in het kader van de actie “Gentse Bedden voor Cuba” wel degelijk ter plaatse aankomt en daar gebruikt wordt, bewijzen volgende foto’s.

| foto 1 | foto 2 |

09/02/06

De website van ACOD is volledig vernieuwd, neem hier een kijkje.

| www.acodonline.be |

08/02/06

Gisteren hebben meer dan 2600 vakbondsmilitanten deelgenomen aan een fakkeltocht tegen de jacht op delegees.

| indymedia report |

07/01/06

Binnenkort worden de formulieren verstuurd door het UZ Gent om de vakbondspremie uit te betalen.

| info |

26/01/06

Vandaag zijn om en bij de 4000 personeelsleden van de openbare zorgsector gaan manifesteren aan het kabinet van de minister van Volksgezondheid Rudy Demotte. Onder de actievoerders waren ondermeer meer dan 100  leden van de ACOD UZ Gent. Aanleiding van deze actie was dat er tot op heden nog steeds nog géén uitvoering werd gegeven aan het federaal akkoord openbare zorsector die vorig jaar reeds werd afgesloten.  De ordediensten waren op alles voorbereid, en waren paraat met o.a. 2 waterkanonnen, friese ruiters, robocops, traangasgranaten, en enkele pelotons oproerpolitie in reserve, alsof wij een levensgevaarlijke bende waren… Een vakbondsdelegatie werd door de minister zelf ontvangen en na bespreking met de minister werden volgende punten afgesproken:

 • door de vakbonden wordt een oplijsting gemaakt van alle knelpunten m.b.t. het afgesloten akkoord waarbij het de afspraak is om die eerstdaags met het kabinet te overlopen en ze ook op te lossen.
 • het budget om de maatregelen te financieren in 2006 wordt opgetrokken, zodat tevens de maatregelen die in 2005 in voege moesten gaan ook retro -actief zullen kunnen worden uitgevoerd.
 • bedoeling is om alle maatregelen die in het akkoord vervat zijn definitief te laten starten periode maart 2006, ook de maatregelen (maar dan retro-actief) die reeds moesten zijn uitgevoerd.
 • de vakbonden krijgen de garantie dat zij afdoende controle zullen kunnen uitoefenen op de toepassing van de maatregelen van dit akkoord.
 • De minister heeft zich persoonlijk garant gesteld dat de maatregelen van het akkoord onverkort zullen worden toegepast.

We houden je op de hoogte van het verdere verloop en wensen hierbij ook alle deelnemers (en sympathisanten) aan deze manifestatie te bedanken.

| fotoverslag | indymedia-report |

25/01/06

Morgen houden de vakbonden een manifestatie te Brussel om Minister Demotte onder druk te zetten. Vanuit het UZ vertrekken meerdere bussen. Een verslag van deze actie vind je morgenavond op onze site.

Op dinsdag 7 februari organiseert het ABVV en fakkeltocht te Gent onder het motto “Stop de jacht op onze delegees!!”. Meer info vind je hier (pamflet nota)

16/01/06

Op donderdag 26 januari wordt er een manifestatie te Brussel gehouden om Minister Demotte onder druk te zetten het Federaal akkoord uit te voeren. Lees hier het pamflet. Voor het UZ wordt er terug met dienstvrijstellingen gewerkt. Meer info vind je hier.

07/01/06

Niet alleen het UZ Gent werkt mee aan de actie voor ziekenhuismateriaal voor Tarara, ook het AZ Jan Palfijn doet mee. Ook zij sturen 122 bedden, 300 zetels en nachtkastjes. Zie meer.

03/01/06

Morgen wordt er te Brussel een vergadering gehouden in gemeenschappelijk vakbondsfront omtrent eventuele acties, naar aanleiding van de niet – uitvoering van het Federaal Meerjarenplan. Van zodra er concrete afspraken zijn, houden we je op de hoogte.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s