ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Archief voor de categorie “Uncategorized”

BERICHT PROJECT “600”

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2020 – 2021 wordt opnieuw de kans geboden aan werknemers van de publieke zorgsector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde (bachelor – HBO5) te volgen.

De toelatingsvoorwaarden (op 31/08/2020) zijn de volgende:

– Tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de huidige of vroegere federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, diensten thuisverpleging, ROB, RVT,…).

– Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel).

– Minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (publiek/privé).

– Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar/studiejaar.

– Niet in het bezit zijn van een brevet, graduaat, of diploma bachelor verpleegkunde.

– Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden v/h onderwijs dat de werknemer wenst te volgen.

– Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te werken als verpleegkundige (voltijds/deeltijds) in de sector.

– Geschikt zijn om de opleiding te volgen en het beroep uit te oefenen als verpleegkundige (attest bedrijfsarts).

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven uiterlijk vóór 12 juni 2020.

De benodigde formulieren om zich in te schrijven zijn te bekomen bij uw vakbond of op het P – loket.

Bijkomende info nodig ? ➔ 24199 of acod@uzgent.be

Aanvraag Syndicale Premie 2019


Het aanvraagformulier voor de syndicale premie van het refertejaar 2019 wordt eerstdaags aan alle personeelsleden bezorgd.

Om deze premie te ontvangen moet u natuurlijk aangesloten zijn bij een vakorganisatie (en de correcte vakbondscentrale). 

Voor alle ABVV/ACOD aangesloten werknemers binnen het UZ – Gent is de correcte ABVV – Centrale (en Sector): 

ACOD – Overheidsdiensten

Wanneer u twijfelt, of u bent nog niet in de juiste centrale (vb. Algemene Centrale, BBTK, Metaal,…) aangesloten, neem dan gerust contact met de ACOD – UZ Gent op binnenpost 24199/25377 of via acod@uzgent.be.

Het originele ingevulde aanvraagformulier stuurt u via binnenpost terug naar: ACODDPII/1°verdieping, of via gewone post kan ook: ACOD Oost -Vlaanderen, Bagattenstraat 158, 9000 Gent. Opgelet: niettegenstaande de expliciete vraag aan het kabinet van de premier om (in huidige situatie) gescande documenten te mogen indienen werd gesteld dat alleen de originele formulieren zullen aanvaard worden, m.a.w. uw document inscannen en mailen naar ons mag niet aanvaard worden.

Het aanvraagformulier moet voor 1 juli 2020 ingestuurd worden.

Zo voorkomt u in ieder geval de syndicale premie van 90 EUR te mislopen. 

Indien u het formulier om één of andere reden kwijt bent geraakt kan een duplicaat aangevraagd worden bij uw vakbond.

STAKINGSAANZEGGING OPGESCHORT

Het ACV-OD en de ACOD hebben op dinsdag 3 december en donderdag 5 december personeelsvergaderingen gehouden. Het personeel werd bevraagd over de besparingsmaatregelen.

We stelden vast dat het personeel volmondig niet akkoord gaat met de opgelegde besparingsmaatregelen.

Daarom werd op vrijdag 6 december een stakingsaanzegging ingediend bij de gedelegeerd bestuurder.

Vandaag, maandag 9 december werden we uitgenodigd voor een extra statutaire commissie waarin volgende zaken werden afgesproken om de explosieve situatie te ontmijnen:

 • De uitvoering van het protocol over de besparingsmaatregelen wordt opgeschort tot eind januari.
 • De ingediende stakingsaanzegging wordt voor diezelfde tijd opgeschort.

Het sociaal overleg in kader van het besparingsplan wordt vanaf morgen hervat. We nemen de opmerkingen van het personeel mee naar dit overleg.

Besparingsmaatregelen 2020   Algemene personeelsvergaderingen

Naar aanleiding van de beslissing van het bestuurscomité van 25/11/2019 om verschillende besparingsmaatregelen door te voeren die het personeel aanbelangen, organiseren ACOD en ACV openbare diensten personeelsvergaderingen die doorgaan op

 • dinsdag 3 december 2019 in auditorium E (Blok B ingang 32)
 • donderdag 5 december 2019 in auditorium F (ingang 6)


Op volgende tijdstippen:

 • 11u30-12u30
 • 13u30-14u30

Het bijwonen van deze personeelsvergaderingen kan gebeuren in dienstvrijstelling (rekening houdend met de dienstnoodwendigheden).

VAKANTIEDAG OP DE HELLING!

Afschaffing 2 halve dagen Gentse Feesten / inkorting lactatieverlof

‘Du jamais vu’…met 2 niet-akkoorden naar het bestuurscomité!

Dinsdag 19 november eindigde de statutaire commissie over de besparingsmaatregelen in mineur.

We zijn steeds constructief geweest in het brengen van mogelijke besparingsmaatregelen die de rechten van het personeel zo weinig mogelijk raken.

Er werd door de vakorganisaties een tegenvoorstel geformuleerd:

 • Maatregelen die ongeveer 1 miljoen € kunnen opbrengen (hervorming van het herplaatsingsbeleid, schrappen van niet meer bestaande formatieplaatsen, afronding van alle prestaties naar het eerstvolgende kwartier, verliezen van medicatie vermijden,…)
 • Invoering van een evaluatiesysteem
 • Invoering van degressief loon onder bepaalde voorwaarden met beperking in tijd van medisch deeltijds werken)
 • Insourcen van de schoonmaak & catering met daaraan gekoppeld progressieve contractuele invulling

Dit alles levert samen zeker meer dan 2 miljoen euro op!

Voor de directie, met name de gedelegeerd bestuurder, was dit onvoldoende.

Er werden doodleuk 2 extra maatregelen toegevoegd, zijnde:

 • De inlevering van de 2 halve dagen ‘Gentse Feesten’
 • Het aftoppen van het lactatieverlof op 20 weken i.p.v. 24 weken

Het ACV-OD en de ACOD gaan niet akkoord met deze bijkomende maatregelen.

Een aantal redenen waarom we niet akkoord zijn met deze maatregelen:

 • Er wordt ongelooflijk veel materiaal verspild in dit ziekenhuis, iedereen kent hier wel voorbeelden van.
 • We stelden voor om de werkingskosten met 5% te verminderen, gebruik van bestaande toestellen uit te breiden, maar met deze suggesties ging de directie aan de haal om hun begroting te dichten…
 • Er gaat heel veel energie en mankracht naar NIAZ, er wordt te weinig kritisch gekeken naar de negatieve gevolgen hiervan. En zeg nu zelf…welke patiënt gaat naar een ziekenhuis omdat het ‘geaccrediteerd’ is?
 • Er worden ‘postjes’ gecreëerd, medewerkers aan de kant geschoven, maar allemaal betaald door ons ziekenhuis.
 • Onderpresteren en misbruiken worden te weinig aangepakt.
 • Het is dankzij het akkoord van de functionele loopbaan waarvan het ACV-OD en de ACOD de grote voorzet gaven, dat er geen bloedbad in het ziekenhuis is aangericht.
 • En last but not least: door deze maatregelen worden alle hardwerkende medewerkers, die soms in zeer moeilijke omstandigheden (lees: personeelstekort-werkdruk-stress) een dienst draaiende houden, geraakt.

Er werd gisteren een protocol van niet-akkoord op de agenda van het bestuurscomité voorgelegd.

Het bestuurscomité heeft beslist om deze maatregelen met een protocol van niet-akkoord toch door te voeren. We brengen alles in gereedheid om het personeel verder te informeren en te bevragen. Heel binnenkort worden personeelsvergaderingen belegd.

Gelet op de beslissing die het Bestuurscomité gisteren genomen heeft i.v. m. de besparingsmaatregelen en gezien de vele reacties die wij van het personeel krijgen, schorten ACOD en ACV openbare diensten, in afwachting van de personeelsvergaderingen, met onmiddellijke ingang het sociaal overleg (informeel en formeel) op.

67 MILJOEN VOOR DE GEZONDHEIDSSECTOR: Worden de gezondheidswerkers wel gehoord?

Alle gezondheidswerkers en hun vertegenwoordigers – al dan niet in de particuliere of openbare sector, uit de verpleging, de logistiek, de administratie, de paramedische of de technische diensten – stellen al maandenlang de ondraaglijke situatie aan de kaak waar ze dagelijks mee te maken hebben.
Hyperflexibiliteit, onzekerheid, gebrek aan erkenning en onderbezetting zijn eerder regel dan uitzondering.

Besparingen in instellingen hebben de sector echt geschaad en de arbeidsomstandigheden in de sector onaantrekkelijk gemaakt.

Het tekort aan verpleegkundigen is dusdanig zo dat de situatie vandaag de dag alarmerend is geworden.

Het wordt stilaan dringend want we zitten op ons tandvlees!

SETCa-BBTK en CGSP-ACOD hebben daarom met bijzondere aandacht de werkzaamheden van de parlementaire werkgroepen van de kamer op 6 en 13 november gevolgd.

67 miljoen: voor wie en waarom?

We zijn absolute voorstander van de oprichting van een noodfonds voor de zorgsector MAAR dit kan slechts een eerste stap zijn.   Voor ons zijn volgende punten heel belangrijk om structureel iets te kunnen veranderen:

 • Duurzaamheid van de financiering;
 • Het gebruik van financiële middelen voor een reële toename van de werkgelegenheidsnormen op het terrein;
 • De aanwerving van nieuwe collega’s door middel van lokaal sociaal overleg.

Werknemers hebben ECHTE FYSIEKE nieuwe collega’s nodig om hun job te kunnen blijven doen waar ze met hun hart hebben voor gekozen. Enkel meer handen in de zorg zijn een humaan en kwalitatief hoogstaand antwoord op de legitieme behoeften van onze mensen.

Als dit niet is wat er tijdens de volgende parlementaire vergadering op 20 november wordt besloten, moet er een conclusie worden getrokken: er is geen politieke wil om aan de legitieme verwachtingen van de werknemers te voldoen!!!

We blijven waakzaam!

PERSBERICHT: Mobiliteit UZ Gent

In de media verscheen op zaterdag 7 september een bericht waarbij wordt gesteld dat het UZ Gent “dan tochtoestemming zou krijgen voor 200 extra parkeerplaatsen…”

Men vergeet echter dat door de werken die (vandaag)gestart zijn aan polikliniek 7 en kliniekgebouw K4 er ongeveer 250 parkeerplaatsen verdwijnen. 

Het resultaat is dus een verlies van tientallen parkeerplaatsen én géén extra winst van 200 plaatsenzoals het bericht laat uitschijnen. 

Het is correct dat er sinds vorig jaar overleg aan de gang is met de stad Gent om een tijdelijke parkeeruitbreiding te bekomen, onder meer gerelateerd aan de geplande omvangrijke werken voor het nieuw ziekenhuis. 

Tijdens een overleg met de stad Gent en vertegenwoordiging van de directie en vakbonden UZ Gent deze zomer werd dan toch de deur op een kier gezet om verder te zoeken naar oplossingen. 

Op 23 oktober is een vervolgoverleg voorzien. 

Met ook de flankerende maatregelen (fietsbeleid, openbaar vervoer,…) die intussen “ongoing” zijn hopen wij daar tot een constructieve oplossing te komen in het belang van onze patiënten, bezoekers én personeel.

Eenmalige premie (IF-IC) 2018

 

Binnen afzienbare tijd wordt een éénmalige premie gestort aan de werknemers van de federaal gefinancierde openbare zorgsector (in hoofzaak ziekenhuizen).

 

Deze premie vloeit voort uit het sociaal zorgakkoord 2017 – 2020 (openbare zorgsector) en is gerelateerd aan het voorziene budget voor IF-IC (functieclassificatie – model).

 

Er werd in het sociaal akkoord voorzien dat het niet gebruikte IF-IC budget 2018 kon worden aangewend voor een éénmalige premie.

 

Het Koninlijk besluit (22 mei 2019) met onder meer deze maatregel werd recent gepubliceerd (B.S. 07.06.2019) en daardoor kan de uitvoering nu gebeuren. Het Beheerscomité Sociale Maribel van de Overheidssector zal instaan voor de verdere uitvoering van deze maatregel.

 

Concreet: de premie bedraagt 236,00€ bruto voor een voltijds werknemer (en pro rata de arbeidstijd van een deeltijds werknemer) die op 01.01.2019 tewerkgesteld is in de betrokken sector.

 

De baremastudie met de medewerking van de geselecteerde openbare pilootziekenhuizen (o.a. UZ Gent) is intussen al even aan de gang maar er is momenteel zeker geen sprake van een onmiddellijke invoering van het IF-IC functieclassificatie – model…

 

De storting van deze eenmalige premie mag in principe verwacht worden vóór oktober 2019.

 

Voor detail of bijkomende vragen over deze premie: 24199 of acod@uzgent.be

 

 

Yves Derycke            Katrien Van Keirsbilck                  Sabine Van Bever

Voorzitter             Ondervoorzitter     Ondervoorzitter

 

 

 

Nationale actiedag non-profit sector Brussel 7 mei 2019 – 10.30 uur (Noordstation)

Met de nakende verkiezingen van 26 mei in het vooruitzicht én om onze stem als non-profit te laten horen wordt op dinsdag 7 mei 2019 in Brussel een nationale actiedag georganiseerd voor de volledige nonprofit sector.

Onze eisen aan de volgende regering(en):

 • extra handen in de non-profit,
 • herziening van de (verpleegkundige) normen,
 • stabiliteit van de uurroosters,
 • betere combinatie werk en gezin,
 • vervroegd pensioen en bijkomende eindeloopbaanmaatregelen,
 • een volwaardige 13° maand,
 • betere financiering van de zorginstellingen,
 • stop aan de commercialisering van de zorg,
 • geen verdere besparing op de kap van de sociale zekerheid,…

De ACOD heeft, om het personeel van het UZ Gent de kans te geven deel te nemen aan deze actiedag, een stakingsaanzegging ingediend bij de directie v/h UZ Gent.

Inschrijven voor de actie of voor bijkomende inlichtingen kan men terecht op volgende coördinaten: acod@uzgent.be of op het nummer 24199(dect).

BERICHT PROJECT “Vorming 600”

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2019 – 2020 wordt opnieuw de kans geboden aan de werknemers van de publieke zorgsector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde (bachelor – HBO5) te volgen.

 

De toelatingsvoorwaarden waaraan de werknemer (op 31 augustus 2019) dient te voldoen zijn de volgende:

 

– Tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de huidige of vroegere federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, diensten thuisverpleging, ROB, RVT,…).

– Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel).

– Minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (publiek/privé).

– Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar/studiejaar.

– Niet in het bezit zijn van een brevet, graduaat, of diploma bachelor verpleegkunde.

– Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden v/h onderwijs dat de werknemer wenst te volgen.

– Nog niet van de voordelen van het project vorming 600 genoten hebben.

– Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te werken als verpleegkundige (voltijds/deeltijds) in de sector.

– Geschikt zijn om  de opleiding te volgen en het beroep uit te oefenen als verpleegkundige (attest bedrijfsarts).

 

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven uiterlijk vóór 6 mei 2019!

 

De benodigde formulieren om zich in te schrijven zijn te bekomen bij uw vakbond of op het P – loket.

 

Bijkomende info nodig ? → 24199 of acod@uzgent.be  

 

Berichtnavigatie