ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Archief voor de categorie “Uncategorized”

PERSBERICHT: Mobiliteit UZ Gent

In de media verscheen op zaterdag 7 september een bericht waarbij wordt gesteld dat het UZ Gent “dan tochtoestemming zou krijgen voor 200 extra parkeerplaatsen…”

Men vergeet echter dat door de werken die (vandaag)gestart zijn aan polikliniek 7 en kliniekgebouw K4 er ongeveer 250 parkeerplaatsen verdwijnen. 

Het resultaat is dus een verlies van tientallen parkeerplaatsen én géén extra winst van 200 plaatsenzoals het bericht laat uitschijnen. 

Het is correct dat er sinds vorig jaar overleg aan de gang is met de stad Gent om een tijdelijke parkeeruitbreiding te bekomen, onder meer gerelateerd aan de geplande omvangrijke werken voor het nieuw ziekenhuis. 

Tijdens een overleg met de stad Gent en vertegenwoordiging van de directie en vakbonden UZ Gent deze zomer werd dan toch de deur op een kier gezet om verder te zoeken naar oplossingen. 

Op 23 oktober is een vervolgoverleg voorzien. 

Met ook de flankerende maatregelen (fietsbeleid, openbaar vervoer,…) die intussen “ongoing” zijn hopen wij daar tot een constructieve oplossing te komen in het belang van onze patiënten, bezoekers én personeel.

Eenmalige premie (IF-IC) 2018

 

Binnen afzienbare tijd wordt een éénmalige premie gestort aan de werknemers van de federaal gefinancierde openbare zorgsector (in hoofzaak ziekenhuizen).

 

Deze premie vloeit voort uit het sociaal zorgakkoord 2017 – 2020 (openbare zorgsector) en is gerelateerd aan het voorziene budget voor IF-IC (functieclassificatie – model).

 

Er werd in het sociaal akkoord voorzien dat het niet gebruikte IF-IC budget 2018 kon worden aangewend voor een éénmalige premie.

 

Het Koninlijk besluit (22 mei 2019) met onder meer deze maatregel werd recent gepubliceerd (B.S. 07.06.2019) en daardoor kan de uitvoering nu gebeuren. Het Beheerscomité Sociale Maribel van de Overheidssector zal instaan voor de verdere uitvoering van deze maatregel.

 

Concreet: de premie bedraagt 236,00€ bruto voor een voltijds werknemer (en pro rata de arbeidstijd van een deeltijds werknemer) die op 01.01.2019 tewerkgesteld is in de betrokken sector.

 

De baremastudie met de medewerking van de geselecteerde openbare pilootziekenhuizen (o.a. UZ Gent) is intussen al even aan de gang maar er is momenteel zeker geen sprake van een onmiddellijke invoering van het IF-IC functieclassificatie – model…

 

De storting van deze eenmalige premie mag in principe verwacht worden vóór oktober 2019.

 

Voor detail of bijkomende vragen over deze premie: 24199 of acod@uzgent.be

 

 

Yves Derycke            Katrien Van Keirsbilck                  Sabine Van Bever

Voorzitter             Ondervoorzitter     Ondervoorzitter

 

 

 

Nationale actiedag non-profit sector Brussel 7 mei 2019 – 10.30 uur (Noordstation)

Met de nakende verkiezingen van 26 mei in het vooruitzicht én om onze stem als non-profit te laten horen wordt op dinsdag 7 mei 2019 in Brussel een nationale actiedag georganiseerd voor de volledige nonprofit sector.

Onze eisen aan de volgende regering(en):

 • extra handen in de non-profit,
 • herziening van de (verpleegkundige) normen,
 • stabiliteit van de uurroosters,
 • betere combinatie werk en gezin,
 • vervroegd pensioen en bijkomende eindeloopbaanmaatregelen,
 • een volwaardige 13° maand,
 • betere financiering van de zorginstellingen,
 • stop aan de commercialisering van de zorg,
 • geen verdere besparing op de kap van de sociale zekerheid,…

De ACOD heeft, om het personeel van het UZ Gent de kans te geven deel te nemen aan deze actiedag, een stakingsaanzegging ingediend bij de directie v/h UZ Gent.

Inschrijven voor de actie of voor bijkomende inlichtingen kan men terecht op volgende coördinaten: acod@uzgent.be of op het nummer 24199(dect).

BERICHT PROJECT “Vorming 600”

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2019 – 2020 wordt opnieuw de kans geboden aan de werknemers van de publieke zorgsector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde (bachelor – HBO5) te volgen.

 

De toelatingsvoorwaarden waaraan de werknemer (op 31 augustus 2019) dient te voldoen zijn de volgende:

 

– Tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de huidige of vroegere federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, diensten thuisverpleging, ROB, RVT,…).

– Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel).

– Minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (publiek/privé).

– Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar/studiejaar.

– Niet in het bezit zijn van een brevet, graduaat, of diploma bachelor verpleegkunde.

– Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden v/h onderwijs dat de werknemer wenst te volgen.

– Nog niet van de voordelen van het project vorming 600 genoten hebben.

– Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te werken als verpleegkundige (voltijds/deeltijds) in de sector.

– Geschikt zijn om  de opleiding te volgen en het beroep uit te oefenen als verpleegkundige (attest bedrijfsarts).

 

Geïnteresseerden kunnen zich inschrijven uiterlijk vóór 6 mei 2019!

 

De benodigde formulieren om zich in te schrijven zijn te bekomen bij uw vakbond of op het P – loket.

 

Bijkomende info nodig ? → 24199 of acod@uzgent.be  

 

FAKE NEWS?

Nu ook in UZ Gent…

De ACOD en ACV-OD nemen kennis van een pamflet dat in UZG circuleert waarbij wordt gesteld dat UW toekomst op het spel staat!

In dit bericht wordt ook beweerd dat een protocol zou zijn getekend waarbij de ACOD & ACV-OD hun akkoord gaven over de opgesomde besparingsmaatregelen (inleveren verlofdag Gentse feesten, verplichte mutaties, invoering degressief loon bij ziekte, “outsourcing” catering en schoonmaak & invoeren formele evaluaties = voorstellen directie).

Niets is minder waar: er werd inderdaad een protocol van akkoord getekend door de ACOD & ACV-OD betreffende de “functionele loopbaan” waarbij op termijn ook zou gezocht naar compenserende maatregelen (gezien de meerkost van de functionele loopbaan), maar daar is op vandaag nog helemaal géén akkoord over!

Meer zelfs: op de vergadering v/d statutaire commissie 11 maart jongstleden werd door ALLE vakbonden een negatief advies gegeven op de hierboven geformuleerde voorstellen!

Over het vervolg m.b.t. deze onderhandelingen zullen wij verder correcte info geven én desgevallend in actie gaan!

Men zegge het voort…

Actie dag 13 februari

dxhxkdpxcaabnej

Vandaag werd op een overleg tussen vakbonden en directie beslist dat er op 13 februari zal worden gewerkt op “zondagdienst”. Het protocol “vitale behoeften” zal hiervoor worden aangepast. Na een bevraging van alle diensten kan er eventueel nog afgeweken worden van de “zondagdienst”.

affiche staking koopkracht – overhd – a4 – v3affiche staking koopkracht - a3 - portrait -nldxhhgwsx4amyicr

50754185_2030203337057483_8828670709925412864_n

STAD GENT DRAAIT UZ GENT EEN RAD VOOR DE OGEN!

Onderhandelingen parkeerplaatsen B-parking gestopt

De ACOD en het ACV-OD zijn sterk ontgoocheld in de manier waarop de stad Gent, en meer bepaald het kabinet van Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw ons de afgelopen maanden een oplossing heeft voorgeschoteld die er blijkbaar toch geen is.

We voelen ons op zijn minst aan het lijntje gehouden en bedrogen!

Kort gezegd: de parkeerplaatsen van B-parking die de stad Gent heeft ‘afgestaan’ zijn enkel fictieve parkeerplaatsen. Er is ‘slechts’ een garantie voor 6 maanden huur en dat aan een dubbel tarief dan eerst vooropgesteld. Bovendien zullen deze plaatsen in de (nabije) toekomst verkocht worden in kader van projectontwikkeling in de buurt van het station.

Wellicht zal de Stad Gent doen alsof haar neus bloedt, toch kunnen we – samen met de Directie – met 100% zekerheid zeggen dat over de ‘tijdelijkheid’ en ‘randvoorwaarden’ pas heel recent werd gecommuniceerd.

We keren terug naar de initiële vraag om meer parkeerplaatsen op de campus te voorzien via een parking aan K12F.

Dit zal – afhankelijk van de verkiezingsuitslag in Gent- mogelijk al dan niet realiseerbaar zijn.

Indien de deur van stad Gent dicht blijft, sluiten we verdere acties niet uit!

Parkeerproblematiek UZ Gent: een stapje vooruit…

Na ongeveer 4 maanden werden de ACOD en het ACV-OD op woensdag 4 juli opnieuw uitgenodigd bij de Gentse burgemeester D. Termont en de Gentse schepen van mobiliteit, F. Watteeuw.

De schepen blijft bij het standpunt om geen extra parkeerplaatsen te willen voorzien op de campus.
De argumentatie is onder andere gebaseerd op een studie van het Vlaams verkeerscentrum over het verkeer in het zuiden van Gent dat binnen een aantal jaren volledig verzadigd zal zijn. Maatregelen om dit te vermijden moeten zijns inziens getroffen worden. Ook de gelijke benadering van nieuwe bedrijven in de buurt die ook de vraag naar parkeerplaatsen stellen is een motivering om hier niet in mee te gaan. Verder is zijn visie vooral gebaseerd op een manier om een gedragswijziging bij mensen te creëren.

De schepen wenst wel een aantal alternatieven en mogelijkheden te bieden:

 • Er wordt binnenkort samengezeten met het UZ Gent om een bedrijfsvervoerplan op te stellen voor onze campus. De stad Gent zal hierin ondersteunen.
 • Het parkeergebruik binnen het UZ Gent moet verder uitgefilterd Niet rechtmatige parkeerders moeten worden geweerd. Dit kan door gebruik te maken van een aangepast validatiesysteem voor parkeertickets.
 • Er zal worden bekeken hoe –naast de service die de Lijn aanbiedt- ander pendelbusvervoer kan ingelegd worden ter ondersteuning van o.a. momenten (vroeg-laat-weekend) waarop een goede dienstverlening nu ontbreekt. Een vb. hiervan is Max Mobiel.
 • Er is een principieel akkoord tussen de stad Gent en de uitbating van de parking aan Gent St-Pieters om een 300-tal parkeerplaatsen exclusief open te stellen voor het personeel van het UZ Gent. Verdere contractuele voorwaarden worden momenteel gefinetuned.
 • Het gebruik van fietsvervoer moet verder gestimuleerd worden door dit aantrekkelijker te maken. Aansluiting van het UZ Gent bij de Fietsambassade wordt momenteel bekeken. Verder investeren in voorzieningen voor fietsers is aan de orde.

De ACOD en het ACV-OD hebben op dit overleg aangedrongen om naast al deze positieve ideeën ook de vergunning voor de tijdelijke parkeertoren op K12F toe te staan met een contractuele voorwaarde tussen het UZ Gent en de stad Gent dat dit effectief over een welbepaalde tijd gaat. Voor ons lijkt deze piste veel minder complex dan het parkeren aan het station met daarna een tram/busaansluiting tot aan de campus.
Dit zorgt immers ook voor een extra verkeersbelasting naar het centrum/station. Ook de zogezegde bevoordeling tov omliggende bedrijven lijkt ons niet volledig correct. Een ziekenhuis kan je niet op dezelfde lijn zetten als een bedrijf waar gewerkt wordt in dagdiensten of een stabiel continusysteem. Verder zal het niet evident zijn om te bepalen wie wel of geen toegang heeft tot deze parking. Ook het tijdverlies die deze extra verplaatsing voor personeel heeft, kunnen we niet wegdenken.

Maar ‘ieder nadeel heb z’n voordeel’. De tijd die nodig is om een tijdelijke parking te realiseren (incl. onderzoek, vergunningen, aanbesteding,…) wordt geschat op 1 jaar. De parking aan het station is beschikbaar en zou in het najaar in gebruik genomen kunnen worden.

De ACOD en het ACV-OD zullen nu verder afstemmen met de Directie.

Bemerkingen of suggesties zijn steeds welkom op

acod@uzgent.be

acv-openbarediensten@uzgent.be

Welke lijst “zware beroepen”?

Parkeerproblematiek UZ Gent: we blijven stilstaan…

U herinnert zich wellicht het pamflet over de parkeersproblematiek van een tweetal maanden geleden.

Welnu, na een aantal mails die afgelopen maanden gestuurd werden vanuit de vakorganisaties ACOD en ACV-OD én een mail die gezamenlijk verstuurd werd vanuit de vakorganisaties en de directie moeten we het stellen met een pover mailtje dat we pas afgelopen dinsdag ontvingen van de schepen van mobiliteit met daarin ‘Ik hoop u eerstdaags een antwoord te kunnen bezorgen.’. We besluiten hieruit dat de aangekaarte problematiek niet ‘au serieux’ genomen wordt?

We plannen daarom in de komende weken verdere acties over dit onderwerp. We hopen op een grote respons van personeel, patiënten, bezoekers en omwonenden zodat het parkeerprobleem ernstig genomen wordt door het stadsbestuur en er eindelijk vooruitgang kan gemaakt worden in dit dossier.

Berichtnavigatie