ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Archief voor de categorie “Uncategorized”

Functionele loopbaan – Update

Resultaat bereikt: vanaf 1 april uitvoering van een historisch akkoord!

Na jarenlange inspanning en onderhandelingen tussen de Directie en de vakorganisaties van het UZ Gent is uiteindelijk een sterk resultaat bereikt.

Het Bestuurscomité heeft op 26 februari unaniem akkoord gegeven over de onderhandelde oplossing. Vrijdag laatstleden werd het protocol voor akkoord getekend door de ACOD en het ACV-OD.

lees meer…

Advertenties

Uitnodiging Algemene Ledenvergaderingen

Gelet op de verdere gunstige voortgang van het dossier functionele loopbaan nodigen de ACOD en het ACV-OD hun leden uit op algemene ledenvergaderingen.

Woensdag 28 februari van 11h30 tot 12h30

Woensdag 28 februari van 15h30 tot 16h30

Dinsdag 6 maart van 12h00 tot 13h00

Telkens in het auditorium K12F

Het bijwonen van deze ledenvergaderingen kan gebeuren met dienstvrijstelling (rekening houdend met de dienstnoodwendigheden).

actie 27 februari: praktische afspraken

Op 27/2 gaat ACOD op een centrale actieplaats verzamelen, namelijk aan Balkonrotonde (Expressweg N31) te Brugge Sint-Michiels van 11u30 tot 13u30.  Aangezien de manifestatie rond het middaguur is worden er friettrucks voorzien om de honger te spijzen.

Vanuit Oost-Vlaanderen zullen vanop volgende plaatsen autobussen ingelegd worden:

 • Aalst (Houtmarkt)                           vertrek om 10u00
 • Dendermonde (Station)                 vertrek om 09u45
 • Eeklo (Station)                                 vertrek om 10u15
 • Gent (Sint-Pietersplein)                 vertrek om 10u15
 • Ronse (Station)                                vertrek om 09u45
 • Sint-Niklaas (Station)                     vertrek om 09u45

Inschrijven : hier klikken

ACOD rekent alvast ook op uw deelname om samen een vuist te maken tegen de pensioenplannen van deze regering voor het personeel in de openbare diensten.

Staking 27 februari 2018

Op dinsdag 27/2 organiseert de ACOD een stakingsactie, gericht tegen het uitblijven van een goed pensioensysteem. ACOD vraagt een fatsoenlijk pensioen, op een aanvaardbare leeftijd, en met een oplossing voor de zware beroepen.

Praktische info

 • Iedereen  heeft het recht om te staken en is gedekt door de stakingsaanzegging van de ACOD.
 • De vitale behoeften worden in de komende weken vastgelegd.
 • Stakers die lid zijn bij de ACOD hebben recht op een stakersvergoeding (kopie loonstrookje opsturen).
 • Indien je opgevorderd wordt, moet je gevolg geven aan deze opvordering.
 • Hou ook rekening met eventuele hinder bij het openbaar vervoer!
 • Voor verdere vragen: 24199 of acod@uzgent.be

Affiche staking zware beroepen 27 februari OVHD – A4

Functionele loopbaan: Opnieuw een stap dichter bij een finaal akkoord

Op 7 februari zijn ACOD en ACV openbare diensten tot een akkoord gekomen met de directie i.v.m. het dossier van de functionele loopbaan (terugval in geldelijke anciënniteit voor de niveaus D, C en A).

Het akkoord bestaat uit twee delen:

1. Een financiële regeling voor het verleden, waarbij het UZ Gent bereid is om voor maximaal vijf (de normale verjaringstermijn bij loongeschillen) benadeelde jaren een vergoeding te betalen. Dit zal gebeuren door middel van een individuele dadingovereenkomst en is van toepassing op iedereen die op 31/12/2017 in dienst was. De uitbetaling zal gebeuren in stappen, te beginnen met de niveaus D vanaf 1 april 2018.

2. De terugval in geldelijke anciënniteit zal vanaf 1 april 2018 niet meer toegepast worden. Er zal voor iedereen een nieuw aangepast loon berekend worden en ook dit zal gebeuren in stappen, maar wel steeds met terugwerkende kracht tot 1 april.

Het voorstel moet nu wel nog voorgelegd worden aan het Bestuurscomité van eind februari en van zodra ook het Bestuurscomité zich akkoord verklaard heeft met het voorstel, zullen we personeelsvergaderingen organiseren om meer toelichting te geven.

Het kan anders…

Dossier Functionele Loopbaan: Update

Gunstige evolutie wat betreft het dossier functionele loopbaan.

Het ACV-OD en de ACOD hebben het voorstel dat besproken werd op onze ledenvergaderingen van 13 en 14 november verdedigd bij de Directie met een positief resultaat als gevolg.

Waarom is dit voorstel er gekomen?

Het ACV-OD en de ACOD zijn steeds voorstander geweest van een degelijk onderbouwd en billijk systeem voor alle personeelsleden. Dit zou er gekomen zijn tot op het moment dat er een juridische kink (via een andere vakorganisatie) in de kabel kwam.

Omdat we ook het voortbestaan van het UZ Gent en de verworvenheden van alle personeelsleden willen beschermen, hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en een gulden middenweg gezocht.

Wat houdt het voorstel in?

Alle huidige personeelsleden (ATP) die ooit geconfronteerd werden met een terugval zullen éénmalig de kans krijgen om tot maximum 5 benadeelde jaren rechtgezet te worden. Dit zal via een dadingsovereenkomst gebeuren waarin ook zal beschreven staan dat er geen rechtszaak meer kan aangegaan worden over deze zaak.
Naar de toekomst toe zal de terugval niet meer toegepast worden en de personeelsleden die reeds de terugval hadden, zullen rechtgezet worden.

Voor 76 artsen die in 2009 een extra terugval hadden wordt er ook een rechtzetting gedaan. Daarnaast komt er voor de artsen naar de toekomst toe een statutaire gelijkschakeling met de regelgeving voor het ZAP-personeel binnen de universiteit.

Wanneer zou dit gerealiseerd kunnen worden?

De verwachting is om eind maart 2018 rond te zijn met de onderhandelingen.

En wat met de functieclassificatie?

De functieclassificatie invoeren is niet meer mogelijk. In het federaal gezondheidsakkoord dat is afgesloten voor de openbare sector zitten centen voor de uitrol van een nieuw verloningsmodel voor de openbare gezondheidssector (IFIC). Naar de toekomst toe zouden we hieraan kunnen participeren.

Volgende belangrijke afspraak?

Maandag 8 januari 2018 hebben we een volgende vergadering waar er een ontwerptekst op tafel komt.

 

Yves DERYCKE                                                                    Marc FLAMAND
Voorzitter                                                                            Voorzitter
ACOD Overheidsdiensten                                                ACV openbare diensten UZ Gent
24199d                                                                                 23093d

Iedereen telt in ‘tUZet Gent!!

Naar aanleiding van de integratie van het UZ Gent in de UGent worden volgende week verkiezingen georganiseerd. Deze elektronische verkiezingen gaan door tussen 19 december (vanaf 9u) en 21 december (tot 16u).

We dringen er bij iedereen op aan om gebruik te maken van hun stemrecht!!

Met deze verkiezingen worden twee gemandateerden (een arts én een niet – arts) verkozen in de Raad van Bestuur van de UGent met een mandaat van 4 jaar.

Gezien er slechts twee gemandateerden zullen zetelen zal uw stem vanuit het UZ Gent dus van groot belang zijn.

Uit het personeel (niet-artsen) hebben twee collega’s, Guido Rasschaert en Sabine Van Bever, beslist om de uitdaging aan te gaan. Zij hopen na de verkiezing uw stem te vertolken in de Raad van Bestuur.

Info over Guido en Sabine, hun programma en de integratie vind je op hun website www.tuzet.gent,  facebook.com/tuzetgent of  via twitter @tuzetgent.

Uiteraard mag je hen ook persoonlijk contacteren (coördinaten op de site) om hen meer info te vragen over hun kandidatuur én om de stem, die zij namens jullie willen vertegenwoordigen, toe te lichten.

De ACOD UZ Gent is verheugd dat onze collega’s Guido en Sabine deze belangrijke taak op zich willen nemen. Wij steunen hen voluit om samen TRAP OP te gaan als onze vertegenwoordigers voor het UZ Gent, voor onze arbeidsvoorwaarden, voor onze werkomstandigheden… Op naar de Raad van Bestuur van de UGent!!

Wij durven dan ook al onze leden in het UZ Gent vragen hun stem uit te brengen op Guido & Sabine.

Omdat iedereen telt!

Namens de ACOD UZ Gent,

Yves Derycke

Voorzitter

Katrien Van Keirsbilck

Ondervoorzitter

Ps: als je praktische vragen hebt over hoe je kan stemmen: neem gerust contact met ons op (of de kandidaten) via 24199 of acod@uzgent.be

Samen op straat voor betere pensioenen!!

Het secretariaat van de sector Overheidsdiensten heeft beslist om voor 19 December een algemene stakingsaanzegging in te dienen. Dit uit protest tegen het falend pensioenbeleid van deze regering.

Voor het UZ Gent is een stakingsaanzegging ingediend, zodat wie wenst te staken, dit kan. Wij roepen de stakers dan ook op om af te zakken naar Brussel om de nationale betoging te versterken.

Meer info over deze actie vinden jullie in dit pamflet.

Via volgende link vinden jullie alle praktische info voor inschrijving en vervoer voor de betoging op 19/12

Deadline voor inschrijving ligt op 18/12 om 12u.

Verkiezing lid Raad van Bestuur UGent door personeel UZ Gent

Wij werden er door het UZ Gent-bestuur op infovergaderingen van op de hoogte gesteld dat het UZ Gent in de Universiteit Gent wordt opgenomen. Daarom wordt een vertegenwoordiger van het personeel van de ziekenhuis aan de Raad van bestuur van de UGent toegevoegd.

De verkiezing van deze vertegenwoordiger vindt plaats op 19 december vanaf 9 uur, op 20 december en op 21 december tot 16 uur. Meer info over de kiesverrichtingen zelf kan je vinden op het UZGent intranet.

Je bent stemgerechtigd: neem in elk geval deel aan de verkiezing die elektronisch verloopt!!

De ACOD UZ Gent steunt voluit de kandidatuur van het duo Guido Rasschaert en Sabine Van Bever!!

Wij roepen onze leden, sympathisanten, en bij uitbreiding alle personeelsleden van het UZ Gent op hun stem aan Guido en Sabine te geven.

Overtuig je collega’s!

Meer info over de kandidatuur van Guido en Sabine zal je in de loop van de volgende dagen vinden op hun website www.tuzet.gent , en ook op hun facebookpagina www.facebook.com/tuzetgent.

Je kan hen ook volgen op twitter onder de handle @tuzetgent.

 

Namens ACOD UZ Gent wensen wij het duo veel succes!!

Berichtnavigatie