ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Archief voor de categorie “Uncategorized”

Functionele loopbaan: Opnieuw een stap dichter bij een finaal akkoord

Op 7 februari zijn ACOD en ACV openbare diensten tot een akkoord gekomen met de directie i.v.m. het dossier van de functionele loopbaan (terugval in geldelijke anciënniteit voor de niveaus D, C en A).

Het akkoord bestaat uit twee delen:

1. Een financiële regeling voor het verleden, waarbij het UZ Gent bereid is om voor maximaal vijf (de normale verjaringstermijn bij loongeschillen) benadeelde jaren een vergoeding te betalen. Dit zal gebeuren door middel van een individuele dadingovereenkomst en is van toepassing op iedereen die op 31/12/2017 in dienst was. De uitbetaling zal gebeuren in stappen, te beginnen met de niveaus D vanaf 1 april 2018.

2. De terugval in geldelijke anciënniteit zal vanaf 1 april 2018 niet meer toegepast worden. Er zal voor iedereen een nieuw aangepast loon berekend worden en ook dit zal gebeuren in stappen, maar wel steeds met terugwerkende kracht tot 1 april.

Het voorstel moet nu wel nog voorgelegd worden aan het Bestuurscomité van eind februari en van zodra ook het Bestuurscomité zich akkoord verklaard heeft met het voorstel, zullen we personeelsvergaderingen organiseren om meer toelichting te geven.

Advertenties

Het kan anders…

Dossier Functionele Loopbaan: Update

Gunstige evolutie wat betreft het dossier functionele loopbaan.

Het ACV-OD en de ACOD hebben het voorstel dat besproken werd op onze ledenvergaderingen van 13 en 14 november verdedigd bij de Directie met een positief resultaat als gevolg.

Waarom is dit voorstel er gekomen?

Het ACV-OD en de ACOD zijn steeds voorstander geweest van een degelijk onderbouwd en billijk systeem voor alle personeelsleden. Dit zou er gekomen zijn tot op het moment dat er een juridische kink (via een andere vakorganisatie) in de kabel kwam.

Omdat we ook het voortbestaan van het UZ Gent en de verworvenheden van alle personeelsleden willen beschermen, hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en een gulden middenweg gezocht.

Wat houdt het voorstel in?

Alle huidige personeelsleden (ATP) die ooit geconfronteerd werden met een terugval zullen éénmalig de kans krijgen om tot maximum 5 benadeelde jaren rechtgezet te worden. Dit zal via een dadingsovereenkomst gebeuren waarin ook zal beschreven staan dat er geen rechtszaak meer kan aangegaan worden over deze zaak.
Naar de toekomst toe zal de terugval niet meer toegepast worden en de personeelsleden die reeds de terugval hadden, zullen rechtgezet worden.

Voor 76 artsen die in 2009 een extra terugval hadden wordt er ook een rechtzetting gedaan. Daarnaast komt er voor de artsen naar de toekomst toe een statutaire gelijkschakeling met de regelgeving voor het ZAP-personeel binnen de universiteit.

Wanneer zou dit gerealiseerd kunnen worden?

De verwachting is om eind maart 2018 rond te zijn met de onderhandelingen.

En wat met de functieclassificatie?

De functieclassificatie invoeren is niet meer mogelijk. In het federaal gezondheidsakkoord dat is afgesloten voor de openbare sector zitten centen voor de uitrol van een nieuw verloningsmodel voor de openbare gezondheidssector (IFIC). Naar de toekomst toe zouden we hieraan kunnen participeren.

Volgende belangrijke afspraak?

Maandag 8 januari 2018 hebben we een volgende vergadering waar er een ontwerptekst op tafel komt.

 

Yves DERYCKE                                                                    Marc FLAMAND
Voorzitter                                                                            Voorzitter
ACOD Overheidsdiensten                                                ACV openbare diensten UZ Gent
24199d                                                                                 23093d

Iedereen telt in ‘tUZet Gent!!

Naar aanleiding van de integratie van het UZ Gent in de UGent worden volgende week verkiezingen georganiseerd. Deze elektronische verkiezingen gaan door tussen 19 december (vanaf 9u) en 21 december (tot 16u).

We dringen er bij iedereen op aan om gebruik te maken van hun stemrecht!!

Met deze verkiezingen worden twee gemandateerden (een arts én een niet – arts) verkozen in de Raad van Bestuur van de UGent met een mandaat van 4 jaar.

Gezien er slechts twee gemandateerden zullen zetelen zal uw stem vanuit het UZ Gent dus van groot belang zijn.

Uit het personeel (niet-artsen) hebben twee collega’s, Guido Rasschaert en Sabine Van Bever, beslist om de uitdaging aan te gaan. Zij hopen na de verkiezing uw stem te vertolken in de Raad van Bestuur.

Info over Guido en Sabine, hun programma en de integratie vind je op hun website www.tuzet.gent,  facebook.com/tuzetgent of  via twitter @tuzetgent.

Uiteraard mag je hen ook persoonlijk contacteren (coördinaten op de site) om hen meer info te vragen over hun kandidatuur én om de stem, die zij namens jullie willen vertegenwoordigen, toe te lichten.

De ACOD UZ Gent is verheugd dat onze collega’s Guido en Sabine deze belangrijke taak op zich willen nemen. Wij steunen hen voluit om samen TRAP OP te gaan als onze vertegenwoordigers voor het UZ Gent, voor onze arbeidsvoorwaarden, voor onze werkomstandigheden… Op naar de Raad van Bestuur van de UGent!!

Wij durven dan ook al onze leden in het UZ Gent vragen hun stem uit te brengen op Guido & Sabine.

Omdat iedereen telt!

Namens de ACOD UZ Gent,

Yves Derycke

Voorzitter

Katrien Van Keirsbilck

Ondervoorzitter

Ps: als je praktische vragen hebt over hoe je kan stemmen: neem gerust contact met ons op (of de kandidaten) via 24199 of acod@uzgent.be

Samen op straat voor betere pensioenen!!

Het secretariaat van de sector Overheidsdiensten heeft beslist om voor 19 December een algemene stakingsaanzegging in te dienen. Dit uit protest tegen het falend pensioenbeleid van deze regering.

Voor het UZ Gent is een stakingsaanzegging ingediend, zodat wie wenst te staken, dit kan. Wij roepen de stakers dan ook op om af te zakken naar Brussel om de nationale betoging te versterken.

Meer info over deze actie vinden jullie in dit pamflet.

Via volgende link vinden jullie alle praktische info voor inschrijving en vervoer voor de betoging op 19/12

Deadline voor inschrijving ligt op 18/12 om 12u.

Verkiezing lid Raad van Bestuur UGent door personeel UZ Gent

Wij werden er door het UZ Gent-bestuur op infovergaderingen van op de hoogte gesteld dat het UZ Gent in de Universiteit Gent wordt opgenomen. Daarom wordt een vertegenwoordiger van het personeel van de ziekenhuis aan de Raad van bestuur van de UGent toegevoegd.

De verkiezing van deze vertegenwoordiger vindt plaats op 19 december vanaf 9 uur, op 20 december en op 21 december tot 16 uur. Meer info over de kiesverrichtingen zelf kan je vinden op het UZGent intranet.

Je bent stemgerechtigd: neem in elk geval deel aan de verkiezing die elektronisch verloopt!!

De ACOD UZ Gent steunt voluit de kandidatuur van het duo Guido Rasschaert en Sabine Van Bever!!

Wij roepen onze leden, sympathisanten, en bij uitbreiding alle personeelsleden van het UZ Gent op hun stem aan Guido en Sabine te geven.

Overtuig je collega’s!

Meer info over de kandidatuur van Guido en Sabine zal je in de loop van de volgende dagen vinden op hun website www.tuzet.gent , en ook op hun facebookpagina www.facebook.com/tuzetgent.

Je kan hen ook volgen op twitter onder de handle @tuzetgent.

 

Namens ACOD UZ Gent wensen wij het duo veel succes!!

Attractiviteitspremie 2017

Gent, 6 november 2017 

In uitvoering van het federaal zorgakkoord 2005 – 2011 (publieke sector) wordt ook dit jaar de attractiviteitspremie uitgekeerd.

De premie van 480€ wordt aan de gezondheidsindex gekoppeld en zal bruto ongeveer 600€ bedragen (bij voltijdse tewerkstelling en rekening houdend met de referentieperiode).

Voor deeltijds werkende personeelsleden wordt de premie uiteraard bepaald in verhouding tot de geleverde of gelijkgestelde arbeidsdagen over de referentieperiode.

De referentieperiode voor de berekening van het bedrag van de attractiviteitspremie 2017 waar de werknemer recht op heeft loopt van 1 oktober 2016 tot 30 juni 2017.

Van het bruto bedrag wordt naargelang het statuut van het personeelslid een RSZ inhouding gedaan van 3,55% (statutair personeelslid) of 13,07% (contractueel personeelslid).

Daarnaast wordt op het bedrag ook een bedrijfsvoorheffing (ongeveer 30%) afgehouden.

 

Concreet:

 

Voor een voltijds werkend personeelslid (vastbenoemd) zal de premie ongeveer 400€ netto bedragen, voor een contractueel personeelslid is dit ongeveer 370€.

De premie wordt eind november a.s. uitbetaald.

 

Korte actie in Brussel tegen het uitblijven van een nieuw sociaal akkoord voor de gezondheidszorg.

RECHTVAARDIGE LOOPBAAN MEDEWERKERS? OPNIEUW ALLEEN MAAR VERLIEZERS?

Met grote spijt moet de ACOD vaststellen dat er nog steeds geen definitieve oplossing is voor het herstel van anciënniteit/ billijke verloning van de medewerkers van het UZ Gent.

Wij hadden het liever anders gezien…

Eerst hadden we het verhaal van functionele loopbaan (herstel anciënniteit).
Na een aantal jaren sloten alle vakbonden een formeel akkoord met het bestuur van het UZ Gent om volop te gaan voor de functieclassificatie om zo een oplossing te bieden aan het herstel van anciënniteit en tegelijk te zorgen voor een billijke verloning (gelijk loon voor gelijk werk).
In de eindfase van dit project breekt één vakbond zijn woord en trekt naar de rechtbank en gaat terug voor het dossier functionele loopbaan, waardoor alles en iedereen geblokkeerd wordt tot op vandaag.

Vorige maand werd door de rechtbank een uitspraak gedaan waarbij de rechter besliste dat de anciënniteit dient hersteld te worden.
Het UZ Gent beslist om hiertegen in beroep te gaan.

Dit wil zeggen dat…

  • Er opnieuw een periode van een tweetal jaar onzekerheid begint.
  • Er nog steeds geen definitieve beslissing is door dit juridisch getouwtrek.
    Er geen andere uitweg is omdat geld immers maar 1 keer kan uitgegeven worden (of via de teruggave van anciënniteit of via functieclassificatie met herstel anciënniteit).

En over een paar jaar…

  • Is het mogelijk dat het UZ Gent terug in het ongelijk wordt gesteld en zal er voor alle personeelsleden een rechtzetting moeten komen (maar zal het probleem rond gelijke en billijke verloning blijven bestaan).
    Of wordt het UZ Gent in zijn gelijk gesteld en dan kan dit ganse dossier alle (al dan niet juridische) kanten uit…

En tot slot: laat er geen twijfel over bestaan, gelijk wat de uitkomst zal zijn, de ACOD zal er op staan dat iedereen op dezelfde manier behandeld wordt in dit dossier.

Integriteit…

ingescand pamflet integriteit

Berichtnavigatie