ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

Nationale betoging zorgsector 21 maart 2017 – 10h30Brussel Noordstation – Praktische afspraken

Stakingsaanzegging werd ingediend bij de directie v/h UZ Gent om personeelsleden de kans te geven deel te nemen aan de manifestatie.

Inschrijven voor de manifestatie kan via acod@uzgent.be of 24199 dect.

De vitale behoeften worden in de komende weken vastgelegd, hou er dus rekening mee dat er mogelijks opvorderingen zullen gebeuren.

Vervoer wordt voorzien met de trein (na inschrijving), keuze uit verschillende opstapplaatsen (Gent, Aalst,…).

Er wordt verzameld aan Brussel – Noord omstreeks 10h30.

Leden die staken hebben recht op stakersvergoeding (kopie loonstrookje opsturen).

Voor verdere vragen: 24199 dect of acod@uzgent.be 

Yves DERYCKE​​ , voorzitter

Sabine VAN BEVER​, ondervoorzitter

Katrien VAN KEIRSBILCK, ondervoorzitter

Advertenties

Betoog mee voor een nieuw sociaal akkoord 21 maart 2017, 10u30 station Brussel Noord

affiches-nl

Word ACOD-militant!!

Ben je nog geen afgevaardigde maar heb je wel interesse om actief te worden binnen onze vakbond? Neem dan contact op met ons.

Ervaring is niet vereist, vormingen worden voorzien.

We hebben denkers, doeners & durvers nodig: ieder profiel is welkom!

Bekijk hier het promofilmpje.

Gezonde wensen voor een best 2017

hny_edited-1

K.B. 78: Update

Het kabinet van minister Maggie De Block is sinds enige tijd bezig met de hervorming van het fameuze “K.B. 78” (uitoefening van de zorgberoepen).
Deze “hervorming” was ook opgenomen in het federaal regeerakkoord.
Op 28 september werd daarover in Brussel een “startconferentie” georganiseerd.

De daaropvolgende toelichting aan de vakorganisaties (eind oktober) op het kabinet van de minister bracht een aantal “zorgwekkende pistes” aan het licht.

bericht_hervorming_kb_78

Het gaat wel degelijk over de patiënt, niet over het geld??

Onlangs was er heel wat te doen over de supplementen die plastisch chirurgen aan patiënten vragen i.h.k.v. borstreconstructies met eigen weefsel.
Niettegenstaande er in een nieuw voorstel van akkoord door de overheid daarvoor 3,2 miljoen EURO extra werd uitgetrokken vinden een aantal plastisch chirurgen dat zij toch verder supplementen mogen aanrekenen.

Deze houding kon uiteraard op géén sympathie rekenen, noch van de bevoegde minister (M. De Block), noch van het grootste artsensyndicaat (BVAS), laat staan de betrokken patiënten…

Intussen hebben toch een 14 tal ziekenhuizen, waaronder 3 universitaire (UZ Leuven, UZ Antwerpen & CHU de Liège) het nieuwe akkoord getekend.

Groot is onze verbazing dat het UZ Gent (nog) niet op deze lijst voorkomt.

Navraag leert intussen dat de directie het akkoord wel heeft getekend, MAAR dat enkele plastisch chirurgen van het UZ Gent dat om bepaalde (?) redenen niet doen…

Het is blijkbaar ook de eerste keer dat het akkoord van de plastisch chirurgen individueel vereist is…

Wat dit nu concreet betekent voor ons ziekenhuis én onze patiënten is momenteel onduidelijk.

Hebben hun collega’s plastisch chirurgen (minstens in de drie universitaire ziekenhuizen) dan ongelijk dat zij de nieuwe overeenkomst wel tekenen?

Maar zoals gezegd: het gaat wel degelijk over de patiënt, niet over het geld!

Nationale betoging zorgsector 24 november 2016Brussel Noord 10h30 Praktische afspraken!

– ACOD leden kunnen inschrijven via acod@uzgent.be of telefonisch op 24199 (vermeld je rijksregisternummer en bankrekeningnummer).

 

– Ben je ingeschreven dan zal er een treinticket beschikbaar zijn in het station Gent Sint Pieters (onthaalstand ABVV). Voor leden die vanuit een ander station willen vertrekken: geef ons een seintje.

 

– Leden die in staking zijn hebben recht op een stakersvergoeding.

 

– We spreken af omstreeks 09h00 aan de onthaalstand ABVV (ACOD-BBTK-AC) in station Gent Sint Pieters.

 

– Personeelsleden die opgevorderd worden dienen uiteraard gevolg te geven aan de oproeping, dus moeten komen werken in hun voorziene shift.

 

– Nog eens kort het waarom van deze staking/betoging: 

de zware besparingen in de gezondheidszorg, 

geen uitzicht op werkbaar werk/eindeloopbaan, 

verdere verhoging van de werkdruk, 

aanval op bestaande sociale akkoorden (afschaffen arbeidsduurvermindering vanaf 45j)

afschaffen bijkomend verlof vanaf 52j

geen enkel perspectief op een nieuw sociaal akkoord,

…m.a.w.: HET PERSONEEL & DE PATIENT zijn weer de dupe!

 

Dus: een “warme” oproep voor jullie aanwezigheid op de betoging én de personeelsvergaderingen van 14 november (09h & 12h, aud. K12F) & 16 november (14h30, aud. Dwarsgebouw links, ingang 48).

 

Tenslotte: heb je nog vragen of suggesties → 24199 of acod@uzgent.be

Algemene personeelsvergaderingen

Naar aanleiding van: 
• de beslissing van de Raad van Bestuur van 24 oktober omtrent de problematiek functieclassificatie,

• het besparingsplan van UZ Gent,

• de besparingen van Maggie De Block,

• de betoging van de zorgsector op 24 november 2016

 

organiseren ACOD en ACV openbare diensten een aantal personeelsvergaderingen.

 

 

Maandag 14 november

om 9u00 en om 12u00                       

auditorium K12F

 

Woensdag 16 november om 14u30

auditorium C (dwarsgebouw links, ingang 48)

                                           

Het bijwonen van deze personeelsvergadering kan gebeuren in dienstvrijstelling (rekening houdend met de dienstnoodwendigheden).

 

Nationale betoging zorgsector24 november 2016 – 10h30Brussel – Noordstation

Nadat de Vlaamse regering onlangs de eindeloopbaanmaatregelen heeft afgeschaft zal nu ook de federale regering n.a.v. de recente begrotingsbesprekingen zware besparingen doorvoeren in het “zorggebeuren”. Daarbij worden ondanks alle beloftes van de regering noch de patiënt noch het personeel werkzaam in de zorg ontzien, integendeel!

 

De totale besparingsoperatie in de gezondheidszorg overstijgt een bedrag van meer dan 900 miljoen euro.

De gevolgen zijn gekend:

• De factuur voor de patiënt zal stijgen,

• De werkdruk zal verhogen,

• Er zal nog meer gesnoeid worden in de personeelsbezetting

 

Intussen kennen we het klassieke recept van deze regeringen: meer én beter presteren maar met nog minder personeel én zonder uitzicht op een behoorlijk pensioen, laat staan “werkbaar werk” (waar de politici zich graag over uitlaten).

Veel geblaat en géén wol dus…

De federale minister van Volksgezondheid en Sociale Zaken M. De Block maakt dat nu ook zeer concreet door de arbeidsduurvermindering vanaf 45 jaar voor de zorgberoepen én daarenboven ook het bijkomend verlof vanaf 52 jaar voor de niet zorgfuncties te willen afschaffen!

Het overleg daarover zou nog plaats vinden, maar het lijkt er nu al op dat de regering deze maatregelen uit vorige sociale akkoorden zomaar éénzijdig zal opzeggen.

De ervaring heeft ons intussen geleerd dat er de voorbije twee jaar van overleg en onderhandelingen op het kabinet van minister De Block weinig in huis is gekomen.

 

Daarom organiseren de vakbonden van de zorgsector een nationale betoging op donderdag 24 november, vertrek om 10u30 aan het Noordstation in Brussel.

 

Een stakingsaanzegging werd ingediend, voor het vervoer (trein) wordt door de vakbonden onthaal voorzien in het station Gent Sint Pieters vanaf 08u30 (inschrijven via je vakbond).

Men zegge het voort!

ATTRACTIVITEITSPREMIE 2016

In uitvoering van het federaal zorgakkoord 2005 – 2011 (publieke sector) wordt ook dit jaar de attractiviteitspremie uitgekeerd.
 

De premie van 480€ wordt aan de gezondheidsindex gekoppeld en zal bruto ongeveer 597€ bedragen (bij voltijdse tewerkstelling en rekening houdend met de referentieperiode).

Voor deeltijds werkende personeelsleden wordt de premie uiteraard bepaald in verhouding tot de geleverde of gelijkgestelde arbeidsdagen over de referentieperiode.

De referentieperiode voor de berekening van het bedrag van de attractiviteitspremie 2016 waar de werknemer recht op heeft loopt van 1 oktober 2015 tot 30 juni 2016.

Van het bruto bedrag wordt naargelang het statuut van het personeelslid een RSZ inhouding gedaan van 3,55% (statutair personeelslid) of 13,07% (contractueel personeelslid).

Daarnaast wordt op het bedrag ook een bedrijfsvoorheffing (ongeveer 30%) afgehouden. 
Concreet:

 

Voor een voltijds werkend personeelslid (vastbenoemd) zal de premie ongeveer 400€ netto bedragen, voor een contractueel personeelslid is dit ongeveer 370€.
De premie wordt eind november a.s. uitbetaald.

Berichtnavigatie