ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

FAKE NEWS?

Nu ook in UZ Gent…

De ACOD en ACV-OD nemen kennis van een pamflet dat in UZG circuleert waarbij wordt gesteld dat UW toekomst op het spel staat!

In dit bericht wordt ook beweerd dat een protocol zou zijn getekend waarbij de ACOD & ACV-OD hun akkoord gaven over de opgesomde besparingsmaatregelen (inleveren verlofdag Gentse feesten, verplichte mutaties, invoering degressief loon bij ziekte, “outsourcing” catering en schoonmaak & invoeren formele evaluaties = voorstellen directie).

Niets is minder waar: er werd inderdaad een protocol van akkoord getekend door de ACOD & ACV-OD betreffende de “functionele loopbaan” waarbij op termijn ook zou gezocht naar compenserende maatregelen (gezien de meerkost van de functionele loopbaan), maar daar is op vandaag nog helemaal géén akkoord over!

Meer zelfs: op de vergadering v/d statutaire commissie 11 maart jongstleden werd door ALLE vakbonden een negatief advies gegeven op de hierboven geformuleerde voorstellen!

Over het vervolg m.b.t. deze onderhandelingen zullen wij verder correcte info geven én desgevallend in actie gaan!

Men zegge het voort…

Actie dag 13 februari

dxhxkdpxcaabnej

Vandaag werd op een overleg tussen vakbonden en directie beslist dat er op 13 februari zal worden gewerkt op “zondagdienst”. Het protocol “vitale behoeften” zal hiervoor worden aangepast. Na een bevraging van alle diensten kan er eventueel nog afgeweken worden van de “zondagdienst”.

affiche staking koopkracht – overhd – a4 – v3affiche staking koopkracht - a3 - portrait -nldxhhgwsx4amyicr

50754185_2030203337057483_8828670709925412864_n

STAD GENT DRAAIT UZ GENT EEN RAD VOOR DE OGEN!

Onderhandelingen parkeerplaatsen B-parking gestopt

De ACOD en het ACV-OD zijn sterk ontgoocheld in de manier waarop de stad Gent, en meer bepaald het kabinet van Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw ons de afgelopen maanden een oplossing heeft voorgeschoteld die er blijkbaar toch geen is.

We voelen ons op zijn minst aan het lijntje gehouden en bedrogen!

Kort gezegd: de parkeerplaatsen van B-parking die de stad Gent heeft ‘afgestaan’ zijn enkel fictieve parkeerplaatsen. Er is ‘slechts’ een garantie voor 6 maanden huur en dat aan een dubbel tarief dan eerst vooropgesteld. Bovendien zullen deze plaatsen in de (nabije) toekomst verkocht worden in kader van projectontwikkeling in de buurt van het station.

Wellicht zal de Stad Gent doen alsof haar neus bloedt, toch kunnen we – samen met de Directie – met 100% zekerheid zeggen dat over de ‘tijdelijkheid’ en ‘randvoorwaarden’ pas heel recent werd gecommuniceerd.

We keren terug naar de initiële vraag om meer parkeerplaatsen op de campus te voorzien via een parking aan K12F.

Dit zal – afhankelijk van de verkiezingsuitslag in Gent- mogelijk al dan niet realiseerbaar zijn.

Indien de deur van stad Gent dicht blijft, sluiten we verdere acties niet uit!

Parkeerproblematiek UZ Gent: een stapje vooruit…

Na ongeveer 4 maanden werden de ACOD en het ACV-OD op woensdag 4 juli opnieuw uitgenodigd bij de Gentse burgemeester D. Termont en de Gentse schepen van mobiliteit, F. Watteeuw.

De schepen blijft bij het standpunt om geen extra parkeerplaatsen te willen voorzien op de campus.
De argumentatie is onder andere gebaseerd op een studie van het Vlaams verkeerscentrum over het verkeer in het zuiden van Gent dat binnen een aantal jaren volledig verzadigd zal zijn. Maatregelen om dit te vermijden moeten zijns inziens getroffen worden. Ook de gelijke benadering van nieuwe bedrijven in de buurt die ook de vraag naar parkeerplaatsen stellen is een motivering om hier niet in mee te gaan. Verder is zijn visie vooral gebaseerd op een manier om een gedragswijziging bij mensen te creëren.

De schepen wenst wel een aantal alternatieven en mogelijkheden te bieden:

 • Er wordt binnenkort samengezeten met het UZ Gent om een bedrijfsvervoerplan op te stellen voor onze campus. De stad Gent zal hierin ondersteunen.
 • Het parkeergebruik binnen het UZ Gent moet verder uitgefilterd Niet rechtmatige parkeerders moeten worden geweerd. Dit kan door gebruik te maken van een aangepast validatiesysteem voor parkeertickets.
 • Er zal worden bekeken hoe –naast de service die de Lijn aanbiedt- ander pendelbusvervoer kan ingelegd worden ter ondersteuning van o.a. momenten (vroeg-laat-weekend) waarop een goede dienstverlening nu ontbreekt. Een vb. hiervan is Max Mobiel.
 • Er is een principieel akkoord tussen de stad Gent en de uitbating van de parking aan Gent St-Pieters om een 300-tal parkeerplaatsen exclusief open te stellen voor het personeel van het UZ Gent. Verdere contractuele voorwaarden worden momenteel gefinetuned.
 • Het gebruik van fietsvervoer moet verder gestimuleerd worden door dit aantrekkelijker te maken. Aansluiting van het UZ Gent bij de Fietsambassade wordt momenteel bekeken. Verder investeren in voorzieningen voor fietsers is aan de orde.

De ACOD en het ACV-OD hebben op dit overleg aangedrongen om naast al deze positieve ideeën ook de vergunning voor de tijdelijke parkeertoren op K12F toe te staan met een contractuele voorwaarde tussen het UZ Gent en de stad Gent dat dit effectief over een welbepaalde tijd gaat. Voor ons lijkt deze piste veel minder complex dan het parkeren aan het station met daarna een tram/busaansluiting tot aan de campus.
Dit zorgt immers ook voor een extra verkeersbelasting naar het centrum/station. Ook de zogezegde bevoordeling tov omliggende bedrijven lijkt ons niet volledig correct. Een ziekenhuis kan je niet op dezelfde lijn zetten als een bedrijf waar gewerkt wordt in dagdiensten of een stabiel continusysteem. Verder zal het niet evident zijn om te bepalen wie wel of geen toegang heeft tot deze parking. Ook het tijdverlies die deze extra verplaatsing voor personeel heeft, kunnen we niet wegdenken.

Maar ‘ieder nadeel heb z’n voordeel’. De tijd die nodig is om een tijdelijke parking te realiseren (incl. onderzoek, vergunningen, aanbesteding,…) wordt geschat op 1 jaar. De parking aan het station is beschikbaar en zou in het najaar in gebruik genomen kunnen worden.

De ACOD en het ACV-OD zullen nu verder afstemmen met de Directie.

Bemerkingen of suggesties zijn steeds welkom op

acod@uzgent.be

acv-openbarediensten@uzgent.be

Welke lijst “zware beroepen”?

Parkeerproblematiek UZ Gent: we blijven stilstaan…

U herinnert zich wellicht het pamflet over de parkeersproblematiek van een tweetal maanden geleden.

Welnu, na een aantal mails die afgelopen maanden gestuurd werden vanuit de vakorganisaties ACOD en ACV-OD én een mail die gezamenlijk verstuurd werd vanuit de vakorganisaties en de directie moeten we het stellen met een pover mailtje dat we pas afgelopen dinsdag ontvingen van de schepen van mobiliteit met daarin ‘Ik hoop u eerstdaags een antwoord te kunnen bezorgen.’. We besluiten hieruit dat de aangekaarte problematiek niet ‘au serieux’ genomen wordt?

We plannen daarom in de komende weken verdere acties over dit onderwerp. We hopen op een grote respons van personeel, patiënten, bezoekers en omwonenden zodat het parkeerprobleem ernstig genomen wordt door het stadsbestuur en er eindelijk vooruitgang kan gemaakt worden in dit dossier.

Zware beroepen in de openbare sector

Pensioenbetoging 16 mei: praktische afspraken.

Een stakingsaanzegging werd ingediend bij de directie v/h UZ Gent om het personeel de kans te geven deel te nemen aan deze betoging.

Inschrijven voor de manifestatie kan via acod@uzgent.be, 24199 of www.acoduzgent.be (volg de link).

Het vervoer zal met de trein gebeuren.

Er zal keuze zijn uit verschillende opstapplaatsen (Gent, Aalst,…).

De vitale behoeften worden in de komende weken vastgelegd (er kunnen dus opvorderingen gebeuren).

Leden die gestaakt hebben voor deze manifestatie hebben recht op een stakersvergoeding (kopie loonstrookje nadien naar uw vakbond opsturen).

Voor bijkomende vragen: 24199 of acod@uzgent.be

Nationale “Pensioenbetoging” woensdag 16 mei 2018 Noordstation Brussel – 11h00

Praktische afspraken

 • Een stakingsaanzegging werd ingediend bij de directie v/h UZ Gent om het personeel de kans te geven deel te nemen aan deze betoging.
 • Inschrijven voor de manifestatie kan bij uw vakbond:
 • voor de ACOD via acod@uzgent.be, 24199dect of acoduzgent.be (volg de link).
 • Het vervoer zal met de trein gebeuren
 • Er zal keuze zijn uit verschillende opstapplaatsen (Gent, Aalst,…).
 • De vitale behoeften worden in de komende weken vastgelegd (er kunnen dus opvorderingen gebeuren).
 • Leden die gestaakt hebben voor deze manifestatie hebben recht op een stakersvergoeding (kopie loonstrookje nadien naar uw vakbond opsturen).

Voor bijkomende vragen: 24199 of acod@uzgent.be

MET DE TREIN VANUIT VOLGENDE STATIONS

STATION

ONTHAAL VANAF

VERTREK

AANKOMST Brussel- Noord

Regio Aalst

Station Aalst

09:00

09:43

10:23

Regio Dendermonde

Station Dendermonde

09:30

10:03

10:30

Regio Gent

Station Gent-St-Pieters

08:30

09:38

10:20

Station Eeklo

08:30

09:11

10:35 Overstap Gent St-Pieters

Regio Waasland

Station St-Niklaas

08:30

09:24

10:30

Regio Vlaamse Ardennen

Station Ronse

08:30

09:15

10:31 Overstap in Oudenaarde

Station Oudenaarde

09:00

09:32

10:31

Station Zottegem

09:15

09:46

10:31

VOORAF INSCHRIJVEN VERPLICHT!!!

Om het vervoer naar de manifestatie in goede banen te kunnen leiden is op voorhand inschrijven verplicht!
Ben je ingeschreven? Dan ligt je treinticket klaar in de stations waar we een onthaal voorzien.

Na de actie krijg je ook nog eens 10 euro lunchvergoeding op je rekening gestort.
Gelieve nominatief in te schrijven via je secretaris of via de link tot 14 mei 2018 tot 12 uur

We voorzien enkel onthaal in bovenstaande stations.

Niet ingeschreven of wil je vertrekken uit een ander station dan koop je zelf een treinticket. Er is voor die dag een speciaal tarief vermeld zeker in het station code MFB
Je bezorgt het treinticket voor 29 juni 2018 aan de dienst Communicatie en Actie, t.a.v. Pascale Vandeputte, Vrijdagmarkt 9, 9000 Gent. Vermeld je naam, rijksregisternummer en bankrekeningnummer op het ticket. Het bedrag van je treinticket en je lunchvergoeding wordt op je rekening gestort.

Affiche puntenpensioen en zware beroepen 16 mei – A4 r

Affiche puntenpensioen en zware beroepen 16 mei – A4 v

Pensioenbetoging 16 mei

Naar aanleiding van de ‘pensioenbetoging’ op woensdag 16 mei zal aan de personeelsleden van het UZG de kans te geven deel te nemen aan deze manifestatie. Door de ACOD is een stakingsaanzegging ingediend bij de directie v/h UZGent.
Op een extra Basisoverlegcomité zullen mbt de voorziene manifestatie zoals gebruikelijk afspraken gemaakt worden.
De modaliteiten voor het vervoer naar Brussel (inschrijving, treinticket, …) volgen in de komende dagen.
Voor meer info kan je terecht bij je vakbond.

Berichtnavigatie