ACOD UZ Gent

ACOD – ABVV openbare diensten – overheidsdiensten

BERICHT PROJECT “600”

Recent werd door het Beheerscomité Sociale Maribel voor de Overheidsdiensten beslist om het project “600” verder te zetten. Voor het schooljaar 2018 – 2019 wordt opnieuw de kans geboden aan 200 werknemers van de publieke zorgsector om met behoud van loon de opleiding verpleegkunde (bachelor – HBO5) te volgen.

De toelatingsvoorwaarden zijn de volgende:

 • tewerkgesteld zijn in een openbare instelling behorend tot de huidige of vroegere federale gezondheidssectoren (ziekenhuizen, PVT, IBW, diensten thuisverpleging, ROB, RVT,…).
 • Tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair – contractueel)
 • Minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorend tot de federale gezondheidszorg (publiek/privé).
 • Bij de aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar/studiejaar.
 • Niet in het bezit zijn van een brevet, graduaat, of diploma bachelor verpleegkunde.
 • Voldoen aan de toelatingsvoorwaarden v/h onderwijs dat de werknemer wenst te volgen.
 • Zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te werken als verpleegkundige (voltijds/deeltijds) in de sector.
 • Geschikt zijn om de opleiding te volgen en het beroep uit te oefenen als verpleegkundige (attest bedrijfsarts).

 

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden uiterlijk voor 4 mei 2018!

 

De benodigde formulieren om zich in te schrijven zijn te bekomen bij uw vakbond of op het P – loket.

Bijkomende info nodig: bel 24199 of mail acod@uzgent.be

Pensioenkrant

vragenoverpensioen

Pensioenkrant

Parkeerproblematiek

Eindelijk een doorbraak?

De ACOD en het ACV-OD hadden op maandag 5 maart een onderhoud met het stadsbestuur van Gent in verband met de schrijnende parkeerproblematiek in het UZ Gent.

We hebben aangekaart en verduidelijkt dat:

 • het UZ Gent geen ‘standaard’ bedrijf is: vele parkeergebruikers op onze campus hebben geen alternatieve mogelijkheid om zich naar het UZ te verplaatsen.
 • we ons bewust zijn dat nog meer kan ingezet worden op maatregelen om extra alternatieven te zoeken voor wie dat wél mogelijk is.

We hebben volgende zaken gevraagd/voorgesteld:

lees meer…

Functionele loopbaan – Update

Resultaat bereikt: vanaf 1 april uitvoering van een historisch akkoord!

Na jarenlange inspanning en onderhandelingen tussen de Directie en de vakorganisaties van het UZ Gent is uiteindelijk een sterk resultaat bereikt.

Het Bestuurscomité heeft op 26 februari unaniem akkoord gegeven over de onderhandelde oplossing. Vrijdag laatstleden werd het protocol voor akkoord getekend door de ACOD en het ACV-OD.

lees meer…

Uitnodiging Algemene Ledenvergaderingen

Gelet op de verdere gunstige voortgang van het dossier functionele loopbaan nodigen de ACOD en het ACV-OD hun leden uit op algemene ledenvergaderingen.

Woensdag 28 februari van 11h30 tot 12h30

Woensdag 28 februari van 15h30 tot 16h30

Dinsdag 6 maart van 12h00 tot 13h00

Telkens in het auditorium K12F

Het bijwonen van deze ledenvergaderingen kan gebeuren met dienstvrijstelling (rekening houdend met de dienstnoodwendigheden).

actie 27 februari: praktische afspraken

Op 27/2 gaat ACOD op een centrale actieplaats verzamelen, namelijk aan Balkonrotonde (Expressweg N31) te Brugge Sint-Michiels van 11u30 tot 13u30.  Aangezien de manifestatie rond het middaguur is worden er friettrucks voorzien om de honger te spijzen.

Vanuit Oost-Vlaanderen zullen vanop volgende plaatsen autobussen ingelegd worden:

 • Aalst (Houtmarkt)                           vertrek om 10u00
 • Dendermonde (Station)                 vertrek om 09u45
 • Eeklo (Station)                                 vertrek om 10u15
 • Gent (Sint-Pietersplein)                 vertrek om 10u15
 • Ronse (Station)                                vertrek om 09u45
 • Sint-Niklaas (Station)                     vertrek om 09u45

Inschrijven : hier klikken

ACOD rekent alvast ook op uw deelname om samen een vuist te maken tegen de pensioenplannen van deze regering voor het personeel in de openbare diensten.

Staking 27 februari 2018

Op dinsdag 27/2 organiseert de ACOD een stakingsactie, gericht tegen het uitblijven van een goed pensioensysteem. ACOD vraagt een fatsoenlijk pensioen, op een aanvaardbare leeftijd, en met een oplossing voor de zware beroepen.

Praktische info

 • Iedereen  heeft het recht om te staken en is gedekt door de stakingsaanzegging van de ACOD.
 • De vitale behoeften worden in de komende weken vastgelegd.
 • Stakers die lid zijn bij de ACOD hebben recht op een stakersvergoeding (kopie loonstrookje opsturen).
 • Indien je opgevorderd wordt, moet je gevolg geven aan deze opvordering.
 • Hou ook rekening met eventuele hinder bij het openbaar vervoer!
 • Voor verdere vragen: 24199 of acod@uzgent.be

Affiche staking zware beroepen 27 februari OVHD – A4

Functionele loopbaan: Opnieuw een stap dichter bij een finaal akkoord

Op 7 februari zijn ACOD en ACV openbare diensten tot een akkoord gekomen met de directie i.v.m. het dossier van de functionele loopbaan (terugval in geldelijke anciënniteit voor de niveaus D, C en A).

Het akkoord bestaat uit twee delen:

1. Een financiële regeling voor het verleden, waarbij het UZ Gent bereid is om voor maximaal vijf (de normale verjaringstermijn bij loongeschillen) benadeelde jaren een vergoeding te betalen. Dit zal gebeuren door middel van een individuele dadingovereenkomst en is van toepassing op iedereen die op 31/12/2017 in dienst was. De uitbetaling zal gebeuren in stappen, te beginnen met de niveaus D vanaf 1 april 2018.

2. De terugval in geldelijke anciënniteit zal vanaf 1 april 2018 niet meer toegepast worden. Er zal voor iedereen een nieuw aangepast loon berekend worden en ook dit zal gebeuren in stappen, maar wel steeds met terugwerkende kracht tot 1 april.

Het voorstel moet nu wel nog voorgelegd worden aan het Bestuurscomité van eind februari en van zodra ook het Bestuurscomité zich akkoord verklaard heeft met het voorstel, zullen we personeelsvergaderingen organiseren om meer toelichting te geven.

Het kan anders…

Dossier Functionele Loopbaan: Update

Gunstige evolutie wat betreft het dossier functionele loopbaan.

Het ACV-OD en de ACOD hebben het voorstel dat besproken werd op onze ledenvergaderingen van 13 en 14 november verdedigd bij de Directie met een positief resultaat als gevolg.

Waarom is dit voorstel er gekomen?

Het ACV-OD en de ACOD zijn steeds voorstander geweest van een degelijk onderbouwd en billijk systeem voor alle personeelsleden. Dit zou er gekomen zijn tot op het moment dat er een juridische kink (via een andere vakorganisatie) in de kabel kwam.

Omdat we ook het voortbestaan van het UZ Gent en de verworvenheden van alle personeelsleden willen beschermen, hebben we onze verantwoordelijkheid genomen en een gulden middenweg gezocht.

Wat houdt het voorstel in?

Alle huidige personeelsleden (ATP) die ooit geconfronteerd werden met een terugval zullen éénmalig de kans krijgen om tot maximum 5 benadeelde jaren rechtgezet te worden. Dit zal via een dadingsovereenkomst gebeuren waarin ook zal beschreven staan dat er geen rechtszaak meer kan aangegaan worden over deze zaak.
Naar de toekomst toe zal de terugval niet meer toegepast worden en de personeelsleden die reeds de terugval hadden, zullen rechtgezet worden.

Voor 76 artsen die in 2009 een extra terugval hadden wordt er ook een rechtzetting gedaan. Daarnaast komt er voor de artsen naar de toekomst toe een statutaire gelijkschakeling met de regelgeving voor het ZAP-personeel binnen de universiteit.

Wanneer zou dit gerealiseerd kunnen worden?

De verwachting is om eind maart 2018 rond te zijn met de onderhandelingen.

En wat met de functieclassificatie?

De functieclassificatie invoeren is niet meer mogelijk. In het federaal gezondheidsakkoord dat is afgesloten voor de openbare sector zitten centen voor de uitrol van een nieuw verloningsmodel voor de openbare gezondheidssector (IFIC). Naar de toekomst toe zouden we hieraan kunnen participeren.

Volgende belangrijke afspraak?

Maandag 8 januari 2018 hebben we een volgende vergadering waar er een ontwerptekst op tafel komt.

 

Yves DERYCKE                                                                    Marc FLAMAND
Voorzitter                                                                            Voorzitter
ACOD Overheidsdiensten                                                ACV openbare diensten UZ Gent
24199d                                                                                 23093d

Berichtnavigatie