archief 2004

22/12/04

Het is weer die tijd van het jaar dat we elkaar weer het beste toewensen. Daar niets menselijks ons vreemd is, doen ook wij hier aan mee.

Bij deze: namens het Gewestelijk Technisch Comité van ACOD UZ Gent wensen we alle leden van ACOD UZ Gent, alsook alle personeelsleden van het UZ Gent een gezond en gelukkig 2005 toe. De ACOD UZ Gent zal, zoals altijd, het lichtpunt blijven in deze duistere tijden…

15/12/04

Zoals je reeds gemerkt hebt, is er veel te doen rond het Interprofessioneel Akkoord tussen vakbonden en werkgevers. De belangrijkheid van deze onderhandelingen zijn niet te onderschatten. De ballonnen die het patronaat oplaat, gaan over de index afschaffen, flexibiliteit, (o.a. betalingen van overuren beperken), vrije aanwervingen van interims, enz.. Daarom een grote betoging op 21 december 2004. Meer info hier.

10/12/04

Het heeft lang geduurd, maar ook de nieuwe Guzet is klaar. Hier reeds beschikbaar in digitale vorm, vanaf dinsdag wordt ze verspreid in de aloude analoge vorm.

09/12/04

De onderhandelingen over onze lokale CAO 2003 – 2004 zijn afgerond. Meer info vind je hier.

23/11/04

De tweede onderhandelingsdag voor de CAO 2003 – 2004 zit erop. Er resten nog enkele punten, welke op 9/12 zullen behandeld worden. Van zodra het volledige resultaat bekend is, lees je er hier meer over.

Voor de ongeduldigen: het ziet er niet slecht uit…

19/11/04

De onderhandelingen voor de CAO 2003 – 2004 zijn begonnen in het UZ. Wie de volledige eisenbundel wil nalezen kan hier terecht.

20/10/04

Zoals wellicht geweten zijn sinds enige tijd de onderhandelingen aan de gang m.b.t. een nieuw meerjarenplan voor de (federaal gefinancierde) zorgsector. Deze onderhandelingen gaan door op het kabinet van minister R. Demotte middels een werkgroep in de schoot van het federaal comité C1.

Waar in een eerste fase een evaluatie plaats vond van het huidig lopend meerjarenplan (2000 – 2005) is het in een tweede luik de bedoeling een nieuw meerjarenplan (2005 – ?) te onderhandelen.

De voornaamste eisen nog eens op een rijtje;

  • een veralgemening van de arbeidsduurvermindering,

  • optrekken van de normen op de diensten,

  • invoering van een 13° maand,

  • onmiddellijke vervanging bij ziekte,

  • aanpassing onregelmatige prestaties,

  • meer faciliteiten voor opleiding en vorming,

  • voorzieningen treffen om tegelmoet te komen aan de stijgende zorgvraag,…

Vorige week nog werd hieromtrent door een honderdtal militanten van de ACOD gemanifesteerd aan het kabinet van minister R. Demotte, gezien er zeer weinig schot zat in de gesprekken van de afgelopen maanden. (zie artikel van 13/10/04)

Men beloofde na afloop van de protestactie dat er vanaf heden constructief zou worden onderhandeld, m.a.w. op de vergadering van 19 oktober zouden er voor de openbare zorgsector eindelijk “ernstige” gesprekken van start gaan.

Op de vergadering van de werkgroep gisteren 19 oktober werd door de vertegenwoordigers van de betrokken ministers (Volksgezondheid & Werk) gesteld dat de federale regering in eerste instantie prioriteit wenst te geven aan een verlaging van de werklast en het voorzien in toekomst van nieuwe behoeften (in het kader van de vergrijzing), aansluitend wil de regering ook “investeren” in opleiding binnen de sector. Waar het dan zeer stil rond bleef (vanuit de overheid) betreft de overige eisen, met name een verhoging van de koopkracht voor het betrokken personeel (13° maand, financiering vakantiegeld,…)

Ter zitting bleek gisteren ook al snel dat de federale regering tot op vandaag nergens spreekt over de middelen die men daartegenover wil stellen, ttz. hoeveel geld wil men hiervoor ter beschikking stellen ?

Gelet op de weinig constructieve “houding” van het kabinet Demotte en het feit dat de gesprekken maar niet lijken te vlotten lijkt het er dus meer en meer op dat bijkomende acties in de toekomst niet zijn uitgesloten !!

In ieder geval de toon lijkt gezet en de vakorganisaties zullen indien hun conclusies trekken…..het wordt in ieder hoog tijd dat de federale overheid ook voor deze sector “zorg draagt”….

We houden je in ieder geval op de hoogte van de ontwikkelingen terzake.

13/10/04

Vandaag is er een manifestatie geweest van ACOD – militanten aan het kabinet van de Minister van Sociale Zaken Rudy Demotte. De ACOD protesteert tegen het feit dat de federale akkoorden die zijn afgesloten voor de gezondheidssector met de voeten getreden worden. Algemeen kan gesteld worden dat de overheid de afgesproken financiering van het federaal akkoord voor de gezondheidssector 2001-2002 niet respecteert. Een concreet voorbeeld daarvan is de situatie van het vakantiegeld. Tegen de afspraken in kwam er geen structurele verhoging van het vakantiegeld tot 92% van het brutoloon. Ook op andere vlakken loopt het met de financiering van de gezondheidssector mank. Op dit moment worden er onvoldoende middelen vrijgemaakt om in een goede verzorging van de patiënten te voorzien. Indien er meer mensen in dienst kunnen genomen worden “per bed” dan verbetert de kwaliteit van de zorg en vermindert tegelijk de werkdruk voor de werknemers. Daarom vraagt de ACOD de verhoging van de omkaderingsnorm per bed in de gezondheidssector, waarmee tegelijk ook onze eis om arbeidsduurvermindering ingewilligd wordt. Tot slot vindt de ACOD dat er ook aan vorming van het personeel in de gezondheidssector moet gewerkt worden. We denken dan in de eerste plaats aan een verbetering van de omscholing van werknemers die van dienst veranderen en aan permanente vorming voor alle werknemers gedurende heel hun loopbaan.

Op deze actie waren militanten van de 2 Gentse openbare ziekenhuizen aanwezig. Na de bespreking werd er een korte mededeling gegeven door Dhr. Knaepenbergh van de Brusselse ACOD – vleugel. (opmerking: om dit videofragment te bekijken moet je beschikken over Real Player, deze kan je hier gratis downloaden)

Wat de onderhandelingen voor de CAO 2003-2004 betreft, is er een timing opgesteld. Op 10 en 23 november zijn er vergaderingen gepland van 8.30-11 uur. Op 9 december is de laatste vergadering voorzien, ditmaal tot de finish. Bij deze onderhandelingen zullen ook vertegenwoordigers van het Departement Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap aanwezig zijn. De inhoud van de bundel volgt eerstdaags.

08/09/04

De besprekingen over een eisenbundel voor de CAO 2003-2004 zijn zo goed als rond. Binnenkort kan je hier de definitieve eisenbundel met toelichting vinden.

22/07/04

Begin juni zijn de werkzaamheden opgestart van de werkgroep “federale gezondheidssectoren van het Comité C”.

De werkgroep bestaat uit de vertegenwoordigers van de bevoegde Ministers en Staatssecretaris (Sociale Zaken & Volksgezondheid, Werk & Pensioenen, Arbeidsorganisatie en Welzijn op het Werk), de syndicale organisaties (ACOD, CCOD & VSOA) en vertegenwoordigers van de werkgevers (VOV, Vereniging van Steden & Gemeenten,…..). Er hebben ook al enkele gezamenlijke vergaderingen plaats gevonden (openbare & privé sector). In eerste instantie wenst de overheid een evaluatie door te voeren m.b.t. het meerjarenplan non – profit (afgesloten in 2000), meerbepaald wensen zij het effect te kennen van de uitgevoerde maatregelen (arbeidsduurvermindering, project 600, sociale maribel,….) om aan de hand van deze globale evaluatie eventueel bijsturingen te doen. Eveneens werden de nieuwe eisenbundels van de vakorganisaties doorgenomen en toegelicht. De voornaamste eisen zijn ondermeer de uitbreiding van de arbeidsduurvermindering, verhoging van de normen op de diensten (met de hoofdverpleegkundige buiten de norm) , verhoging van de koopkracht (verhoging vakantiegeld, 13° maand,…), structurele financiering opleiding & vorming (project 600, 5 dagen vorming met verplichte vervanging,…),…..enz. Door de overheidsdelegatie werden al berekeningen gemaakt m.b.t. de budgettaire impact van de nieuwe voorstellen en op de laatste vergadering (20 juli 2004) werd door hen al duidelijk gesteld dat er “keuzes” zullen moeten worden gemaakt, m.a.w. een nieuw akkoord is nog niet direct in de maak. De werkzaamheden van de werkgroep worden terug hervat op woensdag 9 september, we houden je in ieder geval op de hoogte van de ontwikkelingen.

21/07/04

Geen nieuws is goed nieuws zegt men, maar het is vooral geen nieuws. Sinds gisteren is er een nieuwe Vlaamse regering. Lees hier het regeerakkoord.

Voor wie nog géén kaarten gekocht heeft voor onze actie “Gentse bedden voor Cuba”, op de Gentse Feesten kan je de laatste exemplaren kopen, en zo een goed doel steunen, én kans maken op een reis naar Cuba.

09/06/04

De Vlaamse CAO, of beter gezegd, het Sectoraal akkoord 2003-2004 is maandag ondertekend op sectorcomité XVIII. Deze CAO is voor ons van belang in die zin dat we er ons op baseren om onze CAO voor het UZ op te stellen. De volledige tekst kan je hier lezen.

03/06/04

Een kort verslag van de non-profit actie van gisteren vind je op de site van onze kameraden van BBTK, alsook onze eigen impressie.

01/06/04

Vandaag hebben militanten van ACOD en VSOA een korte manifestatie gehouden te Brussel aan het kabinet van Minister Demotte om meer aandacht te vragen voor de specifieke eisen van de openbare ziekenhuizen. Morgen zal er een pamflet rondgedeeld worden met daarin kort samengevat de eisenbundel.

We willen hier nogmaals een oproep doen aan iedereen om zo talrijk mogelijk deel te nemen aan de actie van 5 juni tegen de Nota Bolkestein. Hier vind je het definitieve pamflet van ABVV en ACV.

25/05/04

Het advies van de Nationale ArbeidsRaad (NAR) m.b.t. de nota Bolkestein kan je hier lezen. Het standpunt van ABVV en ACV kan je hier vinden.

24/05/04

Vandaag is de eerste container met Gentse Bedden voor Cuba geladen met 92 bedden, en verstuurd naar Cuba. De verkoop van de steunkaarten begint op snelheid te komen.

Onze Gewestelijk Secretaris, Peter De Keyzer, is voor de volgende 4 jaar verkozen voor de Raad Van Bestuur van de Universiteit Gent met bijna 30% van de stemmen. Wij wensen hem veel succes en strijdlust toe!!

19/05/04

Meer info over de actie van 5 juni tegen de nota Bolkestein vind je hier.

Op dinsdag 1 juni wordt er een actie gehouden door de openbare ziekenhuizen aan het kabinet van Minister Demotte. Met deze actie willen we de specifieke eisen van de openbare ziekenhuizen in de kijker plaatsen.

Meer info volgt later.

Wat de actie “Gentse Bedden voor Cuba” betreft kan je hier het recentste nieuws lezen. Binnenkort start de verkoop van steunkaarten in het UZ.

16/05/04

Wie meer wil weten betreffende de Nota Bolkestein, kan terecht op volgende links:

standpunt ABVV

Volledige tekst Europese Commissie

15/05/04

Betreffende de “nota Bolkestein” kan je hier een persbericht lezen van Minister Demotte.

12/05/04

Op zaterdag 5 juni wordt er een actie gehouden te Brussel tegen de “Nota Bolkestein”, die verregaande privatisering wil in de openbare diensten. Meer info vind je hier en hier.

06/05/04

Op 3 juni wordt er een actie gehouden van de non-profit sector te Brussel. Als ACOD UZ Gent zullen wij daar aanwezig zijn, omdat wij vinden dat een aantal eisen ook voor ons van toepassing zijn. Er wordt echter door ACOD geen 24-urenstaking georganiseerd in het UZ Gent. Lees hier het eisenpakket.

Voor de ACOD – leden die hulp wensen bij het invullen van hun belastingbrief, zijn hier de data van het hulpbetoon in de Bagattenstraat.

Vrijdag 30 april 2004 zijn de gewestelijke sectoren Ministeries en Parastatalen op gewestelijk niveau gefusioneerd tot de nieuwe sector Overheidsdiensten Oost – Vlaanderen.
Daarmee is Oost – Vlaanderen het eerste gewest die naar aanleiding van de Congres beslissing in Brussel deze fusie doorvoert.
De gewestelijke secretarissen Peter De Keyzer en Eric De Stercke zijn vanaf heden bevoegd voor de Vlaamse materie, Willy Vermeulen wordt de bevoegde secretaris voor het Federale luik.

29/04/04

Maandag 26 april 2004 werd binnen het bestuur van de ondersector ACOD – UZ Gent een nieuwe ondervoorzitter verkozen.
Gelet op het feit dat mevr. Dorine DYZERS niet langer dit mandaat kon invullen, werd overgegaan tot vervanging.
Geert Jacobs werd door de vergadering unaniem verkozen.

13/04/04

ACOD UZ Gent steunt voluit de actie van Johnny Goethals “UZ Gent Steunt CUBA”. Lees hier meer over deze actie.

06/04/04

De Guzet is eindelijk klaar. Je kan die hier al vinden. Over enkele dagen wordt de analoge versie verspreid.

05/04/04

Eindelijk is het zover, het akkoord over het verhoogd vakantiegeld is er. Hoeveel komt er nu bij voor ieder van ons?

In onderstaande tabel zie je wat elke looncategorie nu heeft, en ernaast wat er komt voor dit jaar. Hoe het zit voor de volgende jaren moet nog uitgeklaard worden.

Als je op de looncategorie klikt, zie je wie in elke categorie zit.

huidig percentage (afgerond) (*) 2004 verschil
A2 29.4 % 45 % + 15.6 %
A1 35.2 % 55 % + 19.8 %
B2 33.4 % 55 % + 21.6 %
B1 43.4 % 65 % + 21.6 %
C2 36.6 % 60 % + 23.4 %
C1 47.5 % 70 % + 22.5 %
D1 53.2 % 92 % + 38.8 %

* gemiddelde van de individuele berekeningen per rang.

Dit pamflet zal vanaf vandaag worden verspreid

02/04/04

Op onze actie-pagina kan je een fotoverslag vinden van onze actie van maandag laatsleden.

Vandaag is er in het UZ overleg geweest tussen de vakbonden en het beheer m.b.t. de procentuele verhoging van het vakantiegeld. Voorzichtig als we zijn wachten we tot maandag 5 april NA het sectorcomité om deze informatie hier vrij te geven. Wees gerust, jullie geduld zal beloond worden…

30/03/04

Nu de actie voorbij is, kunnen we weer eens denken aan de volgende GUZET. Deze is zo goed als klaar, maar door de perikelen met het vakantiegeld is de uitgavedatum steeds weer opgeschoven. We wachten nog op de vergadering van sectorcomité XVIII van volgende maandag, en dan gaat de nieuwe GUZET de deur uit. Nog een beetje geduld…

29/03/04

06 uur:

Vandaag begint een unieke actie in het UZ. Alle voorbereidingen voor de staking waren genomen, en vrijdagnamiddag 26/03/04 werd er dan toch een akkoord bereikt. Militanten van de 3 vakbonden zullen vanaf deze morgen volgend pamflet uitdelen. Het feit dat er een akkoord kwam is enkel en alleen te wijten aan de enorme druk die er is uitgeoefend. Zoals beloofd houden we jullie op de hoogte van het verloop van deze actie.

15uur:

Het was voor de vakbonden een ondankbare taak om vandaag deze actie in goede banen te leiden. Voor vele personeelsleden was het duidelijk dat het akkoord bereikt was, en dat staken dan ook niet meer nodig was. Wat de vakbonden wél deden was iedereen die er om vroeg zoveel mogelijk uitleg geven. Afhankelijk van de bron waren er 100 à 150 actievoerders. Hier kan je reeds een artikel lezen uit de krant De Standaard.

Later kan je hier ook nog een fotoverslag bekijken van deze actie.

Volgende stap is de vergadering van het sectorcomité XVIII volgende week maandag 5 april. We houden je, zoals altijd, op de hoogte.

26/03/04

Vandaag was een hectische dag waarop de Vlaamse Overheid op het nippertje heeft toegegeven aan onze eisen.

Op termijn wordt het vakantiegeld voor alle personeelsleden opgetrokken tot de gevraagde 92%. De precieze details volgen.

Wat de staking en de betoging van maandag a.s. betreffen, deze zijn beiden afgeblazen. De stakingsaanzegging blijft echter lopen, dit om éénieder te dekken.

Op de site van het UZ Gent is er een persbericht te lezen met meer uitleg.

25/03/04

De voorbereidingen voor de actie van 29 maart zijn volop bezig. Personen die zich opgeven als staker kunnen opgevorderd worden. Voor elke dienst gelden er precieze richtlijnen wat betreft de bestaffing.

Ondertussen hebben de vakbonden reeds een persbericht verstuurd naar de diverse media (radio, TV, kranten, persagentschappen…)

Wij roepen nogmaals iedereen op om er geen extra vakantiedag van te maken, maar een actiedag. Wie een verhoogd vakantiegeld wil, moet er iets voor doen, in dit geval mee komen staken en betogen.

23/03/04

Vandaag is er overleg geweest tussen het beheer van het UZ Gent en ACOD en CCOD. Daarop is beslist dat het ziekenhuis op maandag 29 maart op  zondagdienst zal draaien. Dit wil zeggen dat de activiteiten van de poli’s en het operatiekwartier zo goed als nihil zullen zijn. Het personeel dat toch aanwezig dient te zijn, zal opgevorderd worden indien zij zich opgeven als staker. Zij die niet opgevorderd worden, worden gevraagd zich om 9 uur aan de hoofdingang aan te melden, omdat we om 10 uur starten met een betoging naar het kruispunt De Sterre, alwaar een actie wordt gepland. Er is een princiepsakkoord dat alle ingangen zullen afgesloten zijn, behalve de hoofdingang. Personen die opgevorderd zijn door het beheer krijgen vrije doorgang.

Vanuit het Vlaamse Gewest steunen ondertussen de steunbetuigingen en mededelingen van steunacties toe. Zo zal de gevangenis van Brugge maandag ook overgaan tot een 24-urenstaking. Vanuit het loodswezen en de afdeling sluizen zullen prikacties worden georganiseerd. Ondertussen is er ook al een stakingsaanzegging vertrokken voor alle federale ambtenaren.

Het zit iedereen zeer hoog dat de Vlaamse Regering op haar belofte is teruggekomen, en de algemene teneur is er één van “dit pikken we niet”.

Vanaf morgen zullen de vakbonden pamfletten uitdelen aan alle in- en uitgangen. Lees het hier.

De trein van de actie is vertrokken, en is niet meer te stoppen. Op 16/10/02 waren we met 1200 betogers te Gent, nu worden het er zeker meer.

Zorg dat je er op zit, op onze vakantietrein met eindbestemming 92% vakantiegeld!!!

20/03/04

Het geplande huwelijk tussen de VLIG Ministeries en Parastatalen is sinds gisteren een feit. Wij verwijzen ook naar de volledig vernieuwde website www.acod-overheidsdiensten.be die sinds gisteren actief is. Ook de website van onze collega’s van ACOD Universiteit Gent is vernieuwd.

Het geplande sectorcomité XVIII, dat voorzien was voor maandag 22/03/04 a.s. gaat niet door. Dit betekent dat wij alles op alles zetten voor onze actie van 29 maart. Alle nodige info aangaande deze actie kan je hier terugvinden, van zodra die beschikbaar is.

17/03/04

De mobilisatie van het personeel voor de staking van 29 maart is volop begonnen. Lees hier het pamflet dat zal verspreid worden. Wij doen hierbij nogmaals een oproep aan alle personeelsleden om deze actie voluit te steunen. Het kan niet dat de overheid zomaar woordbreuk pleegt en meer dan 4000 werknemers in de kou laat staan.

Wij zullen deze laffe daad in gedachte houden wanneer we gaan stemmen op 13 juni…

16/03/04

Vandaag hebben ACOD en CCOD in gemeenschappelijk vakbondsfront een pamflet uitgegeven m.b.t. het afspringen van de onderhandelingen aangaande het vakantiegeld.

Van zodra er meer concrete info is m.b.t. de geplande actie van 29 maart, verneem je het hier.

15/03/04

Vandaag 15 maart 2004 heeft de Vlaamse regering op Sectorcomité XVIII flagrant haar woord gebroken door de eerder gemaakte afspraken m.b.t. het dossier vakantiegeld UZ Gent terug in te slikken.
Niettegenstaande het engagement op het Sectorcomité XVIII dd. 9-02-2004, waar door de Vlaamse overheid werd beloofd om nog dit jaar een oplossing te geven aan dit dossier, en eveneens een werkgroep op te richten die medio mei een volledige oplossing zou naar voor brengen, bleef daar vandaag geen spaander meer van over.
Het spreekt voor zich dat de twee grootste overheidsvakbonden (ACOD – CCOD) furieus waren, en ogenblikkelijk de daad bij het woord hebben gevoegd door het overleg te verlaten, met de mondelinge boodschap dat er een stakingsaanzegging werd ingediend voor het geheel van de Vlaamse overheidsdiensten – en instellingen.
Op deze wijze verder onderhandelen had géén zin meer, dus ook niet over de volgende agendapunten: nieuw beloningsbeleid, raamstatuut, beter bestuurlijk beleid en de Vlaamse CAO 2003 – 2004.
Deze aanzegging werd later op de middag ook schriftelijk bevestigd, naast de stakingsaanzegging voor het UZ Gent, waar een sperperiode van ongeveer 14 dagen van toepassing is.
In concreto gaat het UZ Gent (onder voorbehoud) naar een 24 uren staking op maandag 29-03-2004.
De persmededeling hieromtrent kan je hier lezen.
Verder nieuws over de geplande acties volgt in de loop van deze en volgende week…

03/03/04

Op zaterdag 20 maart organiseren ABVV en ACV een manifestatie in Oostende m.b.t. de “welvaartsvastheid van de uitkeringen” en voor meer werk.

Lees hier meer tekst en uitleg.

22/02/04

Gezien Dorine DYZERS een bijzondere opdracht binnen het UZ Gent werd toegewezen, en zij bijgevolg haar mandaat van ondervoorzitter van de ondersector ACOD – UZ Gent niet langer kan invullen, zal het Algemeen Comité en aansluitend het Uitvoerend Bureau respectievelijk overgaan tot oproep voor kandidaatstelling en de verkiezing van een nieuwe ondervoorzitter van de ondersector.

Het resultaat van de verkiezing zal voor april 2004 worden bekend gemaakt.

De inzet van Dorine voor de ondersector heeft een meerwaarde betekent die niet genoeg kan worden benadrukt, en wordt door de ondersector ten stelligste gewaardeerd.

We wensen haar in ieder geval veel succes met haar nieuwe opdracht.

20/02/04

Naar aanleiding van het congres van de Sector Ministeries Oost Vlaanderen is Peter Dekeyzer verkozen tot Gewestelijk Secretaris, en Willy Vermeulen tot Adjunct Gewestelijk Secretaris.

11/02/04

Naar aanleiding van onze overwinning aangaande het vakantiegeld heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront dit pamflet verspreid.

09/02/04

Vandaag was er te Brussel een bijeenkomst van sectorcomité XVIII, met op de agenda als eerste punt het dossier vakantiegeld van het UZ Gent. Door de voorzitter van het sectorcomité werd een overzicht gegeven van de brieven en tussenkomsten die de Vlaamse Regering reeds gedaan heeft in deze zaak, om via Minister Demotte van Sociale Zaken en Volksgezondheid tot een oplossing te komen. De 3 vakbonden maakten duidelijk aan de voorzitter van het sectorcomité dat ze het ping-pong gedoe grondig beu zijn, en dat ze op korte termijn (lees: dit jaar nog!!!) een eerste verhoging willen zien van het vakantiegeld. Indien dit niet kon zouden er zeker acties volgen. Hierop heeft de voorzitter van het sectorcomité het voorstel gelanceerd om nog deze maand een werkgroep op te richten met vertegenwoordigers van zowel de Vlaamse als de Federale Regering, alsook vertegenwoordigers van het beheer van het UZ Gent en de vakbonden. Tegen eind mei moet er een “pad” uitgetekend worden om het vakantiegeld op te trekken tot de vooropgestelde 92% van de brutomaandwedde van de maand mei.

De vakbonden wilden op dit voorstel enkel ingaan indien de Vlaamse regering dit jaar reeds voor elk personeelslid van het Universitair Ziekenhuis Gent het vakantie geld zou optrekken tot 65%. De Vlaamse Regering heeft hierin toegestemd!!!

Dit betekent dat iedereen reeds dit jaar zijn vakantiegeld zal zien stijgen met ongeveer één derde, en dit in afwachting van een verdere verhoging in de loop van de volgende jaren.

28/01/04

Deze voormiddag heeft het gemeenschappelijk vakbondsfront van het Universitair Ziekenhuis Gent beslist om op maandag 9 februari de militanten van de 3 vakbonden te mobiliseren om een actie te voeren op het Martelarenplein te Brussel. Op het Martelarenplein zetelt de Vlaamse Regering, en we willen die onder druk zetten om ons vakantiegeld te pré-financieren (lees: voorschieten). Op 9 februari is er ook sectorcomité XVIII waar het vakantiegeld zal geagendeerd worden. Daardoor zijn we verzekerd van de steun van afgevaardigden van vele andere sectoren.

We hopen op een gunstige afloop van dit gesprek, zoniet volgen er acties.

24/01/04

Donderdag is er een overleg geweest tussen de kabinetsmedewerker van Minister Demotte en de vakbondsafgevaardigden van het UZ Gent. Het antwoord was niet exact wat we er van verhoopten, en daarom steken de 3 vakbonden in de loop van de volgende week de koppen bij elkaar om af te spreken wat we verder gaan doen. Meer info volgt in de loop van volgende week.

15/01/04

Op donderdag 22 januari worden de vertegenwoordigers van de 3 vakbonden van het UZ Gent verwacht op het kabinet van Minister Demotte voor een bespreking omtrent het vakantiegeld. We houden je uiteraard op de hoogte van de afloop van dit gesprek.

De berichten die verschenen zijn op onze website gedurende het jaar 2003 kan je terugvinden onder ons archief.

01/01/04

In naam van het algemeen comité van de ACOD UZ Gent wensen wij alle militanten, leden en sympathisanten een gezond en gelukkig 2004. Hopelijk wordt het een succesvol jaar op alle vlak!!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s