archief 2009

27/10/09

Vanuit de FOD Volksgezondheid worden er maatregelen genomen om de houders van een aantal BBT’s te valoriseren, en worden er maatregelen genomen om de nachtdiensten beter te verlonen. Lees meer.

19/10/09

Eind deze maand wordt de attractiviteitspremie opnieuw uitbetaald. Lees meer.

25/09/09

Vanochtend was er een korte werkonderbreking in het nieuwe cateringgebouw. Op een extra BOC zijn een aantal initiatieven genomen door het beheer. Lees meer.

24/09/09

Op 15 oktober om 14.30u is er een optreden van Nicole en Hugo gepland voor de gepensioneerde leden van ACOD. Meer info vind je hier.

19/07/09

De Gentse Feesten beginnen goed: het ouderschapsverlof 1/5 en optrekking van de leeftijd van het gerechtigde kind van 4 naar 6 jaar zijn goedgekeurd door de federale ministerraad!!! Lees meer…

Namens de ACOD UZ Gent aan iedereen een goed verlof en een goeie Gensche Fieste gewenst!!

02/07/09

Vorige week donderdag is er een akkoord bereikt rond het Sectoraal Akkoord 2008 – 2009. Lees meer…

29/05/09

Iedereen is ongerust over de toekomst en de dagelijkse verhalen in de pers over de wereldwijde crisis zorgen ervoor dat dit gevoel onderhouden wordt. Het is dus normaal dat men zich vragen stelt over het later pensioen en de betaalbaarheid, zeker in het UZ gezien men hier afhankelijk is van een lokaal pensioenfonds. Lees meer…

19/05/09

Leden van de ACOD kunnen hun belastingaangifte laten invullen door militanten van de FOD Financiën. Dit kan in het ACOD kantoor in de Bagattenstraat 158 te Gent, op de 4e verdieping, op volgende data van 08u30 – 11u30 en van 13u00 – 15u30

  • Maandag 8 juni 2009
  • Maandag 15 juni 2009
  • Maandag 22 juni 2009
  • Maandag 29 juni 2009

07/05/09

Gezien het chronisch immobilisme van de federale regering, hebben de vakbonden besloten om de syndicale premies nu reeds uit te betalen, eerder dan te wachten op de regering die het dossier verschuift tot na de zomer.

Net zoals vorig jaar is er dit jaar weer een federale jobkorting voorzien op het loon van mei. Deze jobkorting werd voor de eerste maal toegepast in juli 2006, en werd ingevoerd onder de vorm van een verhoging van de zogenaamde “forfaitaire beroepskosten”. Dat zijn de kosten die voor de belastingberekening worden afgetrokken van de beroepsinkomsten. Normaal zou de sleutelformule voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing al aangepast moeten zijn aan de nieuwe percentages van de forfaitaire beroepskosten maar gezien dat nog steeds niet rond is wordt (voorlopig weer) een eenmalige korting toegepast op de bedrijfsvoorheffing in mei.

Het bedrag van de vermindering is afhankelijk van het bruto inkomen van de maand mei 2009 waarbij het bruto inkomen = bruto min RSZ bijdrage .

Onderstaand volgen een drietal voorbeelden:

–       bruto inkomen (-RSZ) van 1020,01€ tot 1035,00€ ==> jobkorting = 70,44€

–       bruto inkomen (-RSZ) van 1035,00€ tot 1425,00€ ==> jobkorting = 82,20€

–       bruto inkomen (-RSZ- van 1440,01€ tot 2970,00€ ==> jobkorting = 92,52€

Voor wie werkelijke beroepsonkosten bewijst wordt deze jobkorting ook toegepast, maar bij de finale belastingafrekening wordt dat wel gecompenseerd in het eindsaldo.

Op het beheerscomité Sociale Maribel – publieke sector is onlangs beslist om het project “600” verder te zetten (lees financieren) en aan 190 voltijdse werknemers uit de federale gezondheidssector de kans te geven om een opleiding verpleegkundige (bachelor/gediplomeerd) te volgen. Om de opleiding te kunnen volgen dient de kandidaat (op 31.08.2009) aan volgende voorwaarden te voldoen:

–       tewerkgesteld zijn in een instelling behorende tot de federale gezondheidssector

–       tenminste halftijds tewerkgesteld zijn (statutair/contractueel)

–       een minimumervaring van 3 jaar hebben in één of meerdere instellingen behorende tot de federale gezondheidssector

–       bij aanvang van de opleiding nog een voorziene loopbaan hebben van 5 jaar per studiejaar

–       niet in het bezit zijn van een brevet, diploma, graduaat of een bachelor in de verpleegkunde

–       voldoen aan de toelatingsvoorwaarden van het onderwijs dat de werknemer wenst te volgen

–       zich ertoe verbinden na het slagen in de opleiding minstens 5 jaar te zullen werken als verpleegkundige (halftijds of voltijds)

Geïnteresseerde werknemers kunnen zich inschrijven voor 5 juni 2009 !!!!

De kandidaat die weerhouden wordt blijft gewoon werknemer van de huidige werkgever.

De selectie zal gebeuren door het beheerscomité van het Fonds Sociale Maribel van de Overheidssector bij de RSZ – PPO, op basis van objectieve criteria.

Mogelijks wordt er voorrang gegeven aan kandidaten die ervaring hebben in de directe patiëntenzorg en kandidaten die slechts nog 1 of 2 schooljaren moeten volgen.

De selectie zal plaatsvinden begin juli en de resultaten zullen tegen midden juli worden medegedeeld aan de kandidaten.

Inschrijvingsformulieren bij de ACOD te bekomen.

21/04/09

Op vrijdag 15 mei 2009 wordt in Brussel een Europese manifestatie georganiseerd door een aantal organisaties, ondermeer ABVV, onder de ordewoorden van het EVV (Europees VakVerbond): Fight te Crisis! Put People First! Meer info vind je hier.

De formulieren voor de aanvraag syndicale premie voor het referentiejaar 2008 zijn onlangs aan alle personeelsleden opgestuurd en intussen brengen de aangesloten leden hun aanvraag “vlot” binnen. Minder vlot echter gaat het met de federale regering want door het niet nakomen van hun engagement m.b.t. de verhoogde syndicale premie (80€ è 90€) kunnen alle vakorganisaties momenteel nog géén enkele uitbetaling doen van de syndicale premie. Vorig jaar nochtans heeft de federale regering in het kader van het intersectoraal akkoord 2007-2008 voor de publieke sector de belofte gedaan (en getekend) op comité A om de regelgeving voor de verhoging van de syndicale premie aan te passen. Op vandaag blijkt dat het bewuste Koninklijk besluit die de verhoogde syndicale premie moet regelen nog steeds niet is verschenen. Voor alle duidelijkheid: het probleem ligt dus niet bij de vakorganisaties maar bij de federale regering!! Intussen heeft de Centrale ABVV/ACOD de premier (H. VAN ROMPUY) een brief gestuurd met de vraag om zo vlug als mogelijk dit engagement na te komen.

Van zodra de uitbetalingen kunnen starten volgt nieuwe berichtgeving.

23/02/09

Vrijdag was er in de media enige berichtgeving over de uitbreiding van het ouderschapsverlof waarbij de leeftijd zal worden opgetrokken tot 12 jaar (beslissing federale ministerraad 20.02.2009).
Om alle mogelijke vragen van leden/personeelsleden te kunnen beantwoorden hierna het volgende;
Het gaat hier over de regeling die van toepassing is *in de private sector* !!!!
Men verwijst trouwens naar het *K.B. van 29.10.1997 tot invoering van een recht op ouderschapsverlof in het kader van de onderbreking van de beroepsloopbaan* en art 1 van dit besluit stelt duidelijk:

“dit besluit is van toepassing op de werknemers en hun werkgever die onder het toepassingsgebied vallen van de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités”.

M.a.w. niet van toepassing op de openbare/publieke sector die gevat is door het *korfbesluit (K.B. 07.05.1999).*

Maar als het regent in de privé druppelt het soms in de publieke sector…

Wat betreft de 1/5 LBO (ouderschapsverlof) voor UZ Gent zit er blijkbaar ook schot in de zaak want het kabinet Milquet is wakker geschoten en heeft kennelijk de stukken van UZ Gent “teruggevonden” .
Er mag dus verwacht worden dat de aanvraag tot goedkeuring van deze vorm binnen afzienbare tijd zal voorgelegd op de federale ministerraad.

24/01/09

In de loop van de maand februari worden de formulieren voor de syndicale premie rondgestuurd. Alle nuttige informatie hierover vind je hier.

21/01/09

Naast veel geluk en een goede gezondheid kunnen we hier niet wensen. Ook de Vlaamse Regering wil iets doen aan het begin van het nieuwe jaar, en geeft daarom de “jobkorting”. Meer uitleg vind je hier.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s